Stand van zaken ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling Willebringen heeft een omgevingsvergunning voor het tweede wegendossier verkregen bij de provincie Vlaams-Brabant. Het gaat om de heraanleg van enkele landbouwwegen, de aanleg van een klein wachtbekken tegen erosie en het maken van vier wandelverbindingen in Tienen, Boutersem en Hoegaarden. De uitvoering van die werken is voorzien in de tweede helft van 2018.

Overzicht geplande werken

Heraanleg van bestaande landbouwwegen

In dit dossier worden de bestaande verhardingen van landbouwwegen buiten de bebouwde dorpskernen heraangelegd. De verharding wordt op sommige delen van de weg aangepast voor een beter gebruik door landbouwers en recreanten of omwille van andere redenen, zoals de bescherming van holle wegen, de versterking van de kassei als cultureel erfgoed, de behoefte aan een verkeersremmer, een betere afstroming van het oppervlakte water of de bescherming van archeologisch erfgoed.

Het gaat om de volgende wegen, in totaal 11km:

  • Kumtich: kassei en steenslag op Mettenweg (weg27), steenslag op kleine Grijpen (weg28), steenslag en kassei op Hoegaardsestraat (weg16), steenslag op Braanakkerstraat (weg15)
  • Vertrijk: steenslag op Oude Baan (weg16);
  • Willebringen: beton, steenslag en kassei op Geestelijke hoek (weg19-weg20), kassei op Doornstraat ter hoogte van huisnummer 31 (weg20);
  • Neervelp/Willebringen: kassei op Velpestraat (weg17), beton en steenslag op Redingenstraat (weg18);
  • Meldert: kassei en beton op Buretteweg (weg23);
  • Hoksem: kassei en steenslag op Doornestraat (weg24). Hierbij wordt de historische landweg tussen de Doornestraat en de kapittelberg terug gecreëerd.

Aanleg wachtbekken

Hoksem heeft regelmatig te kampen met water- en modderoverlast doordat de Kapittelbeek na een hevige regenbui buiten haar oevers treedt. De Kapittelbeek wordt onder andere gevoed door een afstromingsgebied (+/- 40 ha) op het grondgebied van Tienen met erosiegevoelige akkers. Vervolgens sluit de Kapittelbeek aan op de Mene die in Tienen dan weer wateroverlast kan geven. Daarom wordt op de Kapittelberg in Kumtich een klein wachtbekken aangelegd. Het volume van het wachtbekken is ongeveer 1550 m³ of een oppervlakte van ongeveer 22m². De dijken langs het wachtbekken aan de kant van de weg zijn maximaal 0,99m hoog. De grote komvorm van het reliëf zorgt voor een natuurlijke buffering van het water. Bovendien zal een extra grasstrook van 4m breed en 50m lang aan westelijke zijde, langs de bestaande talud, nog meer  afstromend oppervlakte water naar het wachtbekken begeleiden.

Vier wandelverbindingen

Twee wandelverbindingen krijgen aanpassingen om ze voor recreanten beter toegankelijk te maken en twee holle wegen worden als wandelverbinding ingericht. Het gaat om de volgende wegen:

  • Vertrijk: de doorgang van de Oude Baan (weg16) naar de Hoxemscheweg (weg5) krijgt een afsluiting met paaltjes
  • Kumtich:  de dichtgegroeide holle weg op de Kapittelberg wordt gesaneerd (weg26)
  • Willebringen: de voetweg tussen de Geestelijke hoek (weg19) en de Doornstraat (weg20) wordt voor paarden aangelegd in fijne dolomiet;
  • Hoksem: de dichtgegroeide holle weg als verlengde van de Doornestraat wordt gesaneerd (weg24).

Kostprijs

Het dossier wegen deel 2 is geraamd op 2,45 miljoen euro waarvan 1,67 miljoen euro gefinancierd wordt door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, natuur en landbouw, 720.000 euro door Stad Tienen, de gemeente Boutersem en de gemeente Hoegaarden en tenslotte 60.000 euro door het erosiefonds van dezelfde minister en de provincie Vlaams-Brabant voor de aanleg van het wachtbekken.

Volgende stappen

De bekendmaking van de omgevingsvergunning wordt deze week uitgehangen langs de verschillende locaties en gepubliceerd in het omgevingsloket onder de projectnaam “ Ruilverkaveling Willebringen - wegen deel 2”. Gedurende 30 dagen kan men via het loket beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen deze beslissing.

De uitvoering van deze werken is voorzien in de tweede helft van 2018, nadat de aannemer is aangesteld en de middelen bij de partners zijn vastgelegd.

Om de fietsverbindingen tussen de dorpen veiliger te maken loopt momenteel ook de procedure tot omgevingsvergunning van het eerste fietsdossier. Het tweede fietsdossier is in voorbereiding. Ook de ontwerpen voor een derde wegendossier worden voorbereid. Daarnaast is de eigenlijke herverkaveling lopende. De percelen liggen vast en de wensen zijn gekend. De officieuze neerlegging is voorzien in 2019.

Situering project

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en kan als voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Dit ruilverkavelingsproject wil gronden herverkavelen en zorgen voor gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

Voor meer inhoudelijke informatie:

Annick Grillet, projectleider
annick.grillet@vlm.be
016 31 17 50

 

Voor meer persinformatie:

Juul Adriaens, communicatieverantwoordelijke

Adjunct-woordvoerder

juul.adriaens@vlm.be
0493 09 71 79

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact