Stand van zaken voorbereiding MAP 7

Op 7 maart bereikten de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties een akkoord over een voorstel om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren en tegemoet te komen aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Die beogen een goede kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater, ten laatste in 2027. Het voorstel bestaat uit een toetsingskader, principes en maatregelen voor een zevende mestactieplan.

De voorbije weken werden het toetsingskader, de principes en de maatregelen van de milieu-, natuur- en landbouworganisaties in overleg met de VLM, de VMM en het departement Landbouw en Visserij omgezet tot een ontwerp mestactieplan. Het ontwerp is op 17 april aan de Europese Commissie overgemaakt door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Dat gebeurde als antwoord op de ingebrekestelling van de Vlaamse overheid door de Europese Commissie op 15 februari 2023, omwille van het uitblijven van verscherpte maatregelen tegen nitraatverontreiniging in water. De Europese Commissie stelt dat de opeenvolgende mestactieplannen voor Vlaanderen sinds 2015 niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd en dat Vlaanderen verzuimd heeft zijn verplichting na te komen om verscherpte maatregelen te nemen zodra duidelijk werd dat de genomen maatregelen niet toereikend waren.


Minister van Omgeving Zuhal Demir:

“Als Vlaams minister van Omgeving ga ik voor gezond voedsel en een gezonde omgeving, waar ook plaats is voor natuur. Een goede waterkwaliteit is daarvoor de basis en samen zijn we verantwoordelijk om die te bereiken. Ook de Europese Commissie dringt aan dat Vlaanderen onmiddellijk actie neemt om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren. We zijn nu in afwachting van het antwoord van de Europese Commissie op het ontwerp van het zevende mestactieplan dat ik op 17 april heb overgemaakt.”

Het ontwerp van het mestactieplan wordt nu onderworpen aan een plan-MER en een openbaar onderzoek. Die procedure zal minstens tot het einde van dit jaar in beslag nemen. Aansluitend kunnen dan de nodige wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Tot er een nieuw Mestdecreet gestemd is blijven de maatregelen het uit zesde mestactieplan gelden, met uitzondering van de derogatie die eind 2022 ten einde liep.

De ontwerptekst MAP 7 die onderworpen wordt aan de plan-MER is openbaar en is hier te vinden: Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact