Start bemestingsseizoen 2020

Met MAP 6 werden gerichte maatregelen ingevoerd die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

Waarmee moeten de landbouwers rekening houden bij de start van het uitrijseizoen? We zetten een aantal aandachtspunten in de kijker.

 

Oordeelkundige bemesting
Het uitgangspunt van een oordeelkundige bemesting is het bemesten met de juiste mestsoort en de juiste bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip (het zogenaamde 4J-principe). Het begin van de uitrijperiode is voor veel teelten niet het juiste tijdstip van bemesting. De landbouwer moet bemesten in functie van de behoefte van het gewas en in functie van de vermoedelijke zaai- of plantdatum.

Wegwijs in de wettelijke uitrijregeling
Op de website van de VLM is de uitrijregeling overzichtelijk weergegeven. Bij het plannen van de bemesting, kunnen de landbouwers hiervan gebruikmaken, rekening houdend met het type meststof, de teelt en het bodemtype.

Bemestingsnormen online beschikbaar
Hoeveel mest de landbouwers mogen opbrengen, vinden de landbouwers op de VLM-website terug in de brochure Normen en richtwaarden 2020.

Zodra de landbouwer zijn verzamelaanvraag indient (ten vroegste vanaf 20 februari), wordt de bemestingsprognose voor 2020 berekend en gepubliceerd op het Mestbankloket. Hierin vindt de landbouwer per perceel de berekende bedrijfsafzetruimte terug.

Om oordeelkundig te bemesten is het belangrijk om rekening te houden met de hoeveelheid stikstof die nog in de bodem zit. Daarom raadt de Mestbank aan om een voorjaarsanalyse met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren door een erkend laboratorium.

AGR-GPS voor burenregeling
In MAP 6 geldt een nieuwe verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app.

Momenteel werkt de Vlaamse Regering nadere regels uit over deze nieuwe maatregel. Zodra daarover een beslissing genomen is, zal de Mestbank duidelijk maken aan welke vereisten de vervoerder moet voldoen.

Vanaf 1 juli 2020 moeten de betrokken burenregelingen met AGR-GPS gebeuren. Tot dan kan dit vervoer nog zonder AGR-GPS.

De aanbieder en de afnemer van de burenregeling moeten goede afspraken maken wie de mest vervoert en wie dus in de toekomst gebruik moet maken van de AGR-GPS-app.

Afstand tot de waterlopen
Het is uitermate belangrijk om bij bemesting de afstandsregels tot de waterlopen na te leven en om langs elke waterloop de 1 meter teelt- en bewerkingsvrije zone aan te houden.

Derogatie
Voor de landbouwers die derogatie willen toepassen in 2020, zetten we deze aandachtspunten op een rij:

  • Doe uiterlijk 15 februari uw aanvraag bij de Mestbank via het Mestbankloket. Klik daar door op de rubriek Aanvragen > Overzicht > Aanvraag derogatie 2020.
  • Lees aandachtig de derogatievoorwaarden na op de website van de VLM.  
  • Dien uw verzamelaanvraag tijdig (ten laatste op 30 april) in.
  • Denk eraan om de percelen waarop u de derogatie wilt toepassen, aan te kruisen op de verzamelaanvraag op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) vóór 31 mei.

Leen Van den Bergh

woordvoerder

Bart De Schutter

afdelingshoofd, Mestbank

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met