Skip to Content
Vlaamse regering keurt landinrichtingsplan IJsevallei goed

Vlaamse regering keurt landinrichtingsplan IJsevallei goed

Hoeilaart - Overijse

Op 22 februari heeft de Vlaamse Regering het ‘Landinrichtingsplan IJsevallei’ goedgekeurd. Door die goedkeuring kunnen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de betrokken lokale besturen starten met de realisatie van een betere natuurlijke verbinding tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud. Het plan versterkt de open ruimte in de sterk verstedelijkte Vlaamse rand rond Brussel. 

 

 

In Overijse en Hoeilaart stroomt de IJse, een zijriviertje van de Dijle. Door het goedkeuren van het landinrichtingsplan IJsevallei, krijgt de VLM van de Vlaamse regering de opdracht om de IJsevallei kwalitatief te ontwikkelen en de open ruimte in de Vlaamse Rand verder te versterken. De VLM doet dat samen met partners als het ANB, het Regionaal Landschap en de betrokken gemeenten.

In negen verschillende actiegebieden worden de komende jaren ingrepen uitgevoerd die ten goede komen aan de lokale landbouwers, bewoners en bezoekers. De natuurmaatregelen die genomen worden moeten ook zorgen voor een betere lucht- en waterkwaliteit.

De IJsevallei

De IJsevallei vormt de natuurlijke verbinding tussen de groengebieden Meerdaalwoud en Zoniënwoud en loopt dwars door de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Het is een natuurlijke vallei die in de Vlaamse rand rond Brussel nog voor de nodige open ruimte zorgt en ecologisch kansen biedt. Samen met de Nellebeek zorgt de vallei ervoor dat de lokale natuurkernen met elkaar verbonden zijn.

Landinrichtingsplan IJsevallei

Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde landinrichtingsplan IJsevallei voorziet maatregelen om het gebied beter toegankelijk te maken voor bewoners en bezoekers, maar ook voor lokale landbouwers.

De schaarse open ruimte rondom de hoofdstad moet optimaal benut worden. Door de maatregelen die in dit landinrichtingsplan uitgevoerd worden, ontstaan meer dan 9 kilometers nieuwe wandelpaden door landbouw- en natuurgebied op een boogscheut van de Brusselse metropool. Bewoners en bezoekers krijgen de mogelijkheid om te recreëren in meer dan 30 hectare extra toegankelijke open ruimte.

Doordachte ingrepen bieden extra kansen voor natuur. Een groenblauwe doorgang langs de IJse en Nellebeek vormt een nieuwe migratieroute voor fauna en flora. De waterkwaliteit wordt aanzienlijk verbeterd door 9 vijvers natuurvriendelijk te ontwikkelen en de natuurlijke loop van de IJse en de Nellebeek te herstellen. Bovendien wordt 1 hectare overbodige verharding verwijderd.

Door de aanplanting van 2,5 hectare houtkanten en 2,5 hectare extra bos wordt geïnvesteerd in de lokale luchtkwaliteit en wordt tegemoet gekomen aan vooropgestelde klimaatdoelstellingen.

Ook in de landbouwstructuur wordt geïnvesteerd, zodat lokale voedselproductie de nodige, kwalitatieve ruimte krijgt.

De integrale aanpak van het project zorgt ervoor dat Vlaanderen een deel van de open ruimte naast Brussel ontwikkelt tot een unieke plek voor bezoekers, landbouw en natuur.

Het landinrichtingsplan wordt gecoördineerd door VLM, in een sterk partnerschap met de gemeenten Overijse en Hoeilaart, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Regionaal Landschap Dijleland en de provincie Vlaams-Brabant. Er is ook een inbreng vanuit het Europese project LIFE+ Belini.

Het Vlaams Gewest voorziet voor dit project een investering van € 3.115.790 op een totaal begroot budget van € 5.696.594.

Minister Koen Van den Heuvel: 

“Open ruimte in de Vlaamse rand is een schaars goed, dus zoeken we steeds naar kansen om die ruimte kwalitatief in te richten. Door middel van het landinrichtingsplan IJsevallei investeert Vlaanderen meer dan 3 miljoen euro in groen dat toegankelijk is voor iedereen. Daarbij hebben we aandacht voor de verdere duurzame ontwikkeling van de aanwezige landbouw.” 

Meer informatie over de verschillende maatregelen zijn te vinden in de brochure die downloadbaar is op

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ijsevallei-bron-van-leven-en-ontspannen

 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Luc Vander Elst Projectleider Vlaamse Rand
Leen Van den Bergh Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Luc Vander Elst Projectleider Vlaamse Rand
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL