Skip to Content
Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Kessenich in Zich(t)'

Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Kessenich in Zich(t)'

Van maandag 13 mei tot en met 11 juni 2019 organiseert de gemeente Kinrooi een openbaar onderzoek over het ontwerp landinrichtingsplan Kessenich in Zich(t). Het ontwerp landinrichtingsplan omvat maatregelen om de dorspkern van Kessenich opnieuw in te richten. Tijdens de opmaak werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) nauw samen met de gemeente Kinrooi en de bewoners van Kessenich.

Zij werden vorig jaar meermaals uitgenodigd voor een workshop waarin ze konden aangeven wat zij belangrijk vinden en welke wensen zij hebben voor hun dorp. Op basis van die info werd een eerste ontwerp voor de herinrichting van de dorpskern opgemaakt. Enkele bewoners gaven zich ook op als ambassadeurs en volgden de plannen nog sterker mee op. Eind vorig jaar stelden zij de uiteindelijke plannen voor aan hun medebewoners. Op basis van die laatste feedbackronde heeft de Vlaamse Landmaatschappij een ontwerp van landinrichtingsplan opgemaakt.

De gemeente Kinrooi, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan het dorpscentrum van Kessenich opnieuw inrichten. De totale investering bedraagt 1,2 miljoen euro. Het is hun ambitie om dit te doen in nauw overleg met de buurtbewoners en met respect voor de historiek van de dorspkern en gelinkt aan het snoer van maasdorpen.

Een belangrijk aandachtspunt voor de inwoners van Kessenich is het authentieke karakter van hun dorp. In de dorpskern ligt een beschermde motte (een verdedigingswal) die wordt gerestaureerd. De inwoners willen het uitzicht op de motte graag verbeteren en tegelijk meer groen creëren. Vlakbij ligt ook een klein park en een stuk ongebruikte gemeentegrond. Die worden mee opgenomen in het ontwerp, zodat er meer ruimtegevoel ontstaat.

Daarnaast vragen de inwoners ook meer aandacht voor fietsers en wandelaars. In Kessenich passeren veel fietsers: niet alleen inwoners, maar ook grote groepen recreatiefietsers. Die moeten het dorp veilig kunnen doorkruisen. Daarom zal de verkeerscirculatie aangepast worden zodat auto’s in de toekomst niet telkens door het centrum hoeven te rijden. Ook wordt een aangename wandelverbinding gecreëerd richting het natuurgebied Vijverbroek.

 

Het ontwerp landinrichtingsplan geeft mee uitvoering aan fase 1 van het landinrichtingsproject Maasvallei. Dit landinrichtingsproject wil de open ruimte in het RivierPark Maasvallei waar mogelijk herstellen, versterken en ontwikkelen. In de eerste fase heeft dit landinrichtingsproject betrekking op twee delen van de Maasvallei: het gebied 'Kessenich-Ophoven' in Kinrooi en het gebied 'Leut-Meeswijk' in Maasmechelen. Voor het eerste gebied is het ontwerp landinrichtingsplan nu klaar.

 

Openbaar onderzoek en twee zitdagen

 

Van maandag 13 mei tot en met 11 juni 2019 organiseert de gemeente Kinrooi een openbaar onderzoek over dit ontwerpplan. Gedurende die periode kan iedereen dit ontwerpplan gaan inkijken in het gemeentehuis van Kinrooi of downloaden op de website van VLM (www.vlm.be/Kessenich)

Tijdens het openbaar onderzoek worden ook twee zitdagen georganiseerd. De medewerkers van VLM geven dan tekst en uitleg bij de maatregelen van het landinrichtingsplan Kessenich in Zich(t). De zitdagen vinden plaats op maandag 20 mei van 16 tot 19 uur en op maandag 3 juni van 11 tot 14 uur, telkens in De Borg in Kessenich.

Wie wil, kan in de periode van het openbaar onderzoek een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Kinrooi.

Na behandeling van de bezwaren zal het gemeentebestuur van Kinrooi een advies opmaken. Zij zal dit advies samen met de bezwaren overmaken aan de VLM. Op basis van dit advies en het advies van het provinciebestuur Limburg zal de planbegeleidingsgroep het plan waar nodig bijsturen.

Het doorlopen van het administratieve en technische traject zal ongeveer een jaar duren. Vanaf eind 2020 willen we graag met de uitvoering starten.

Contacteer ons
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke VLM
Wouter Van Muysen projectmanager gebiedsteam Noord Limburg, VLM
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke VLM
Wouter Van Muysen projectmanager gebiedsteam Noord Limburg, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL