Start van het tweede wegendossier in ruilverkaveling Willebringen

Goedkeuring van middelen voor (her-)aanleg van wegen en een klein wachtbekken

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft haar goedkeuring gegeven en middelen voorzien voor de uitvoering van het tweede wegendossier in de Ruilverkaveling Willebringen. Het gaat om de heraanleg van enkele landbouwwegen die het ruilverkavelingsgebied beter moeten ontsluiten, de aanleg van een klein wachtbekken tegen erosie in Kumtich en het maken van vier wandelverbindingen in Vertrijk, Kumtich, Willebringen en Hoksem. De procedure voor de aanstelling van een aannemer wordt afgerond in de komende maanden.

Overzicht van de werken

1. Heraanleg van bestaande landbouwwegen

In dit dossier worden de bestaande verhardingen van landbouwwegen buiten de bebouwde dorpskernen heraangelegd. De verharding wordt op sommige delen van de weg aangepast voor een beter gebruik door landbouwers en recreanten of omwille van andere redenen, zoals de bescherming van holle wegen, de versterking van de kassei als cultureel erfgoed, de behoefte aan een verkeersremmer, een betere afstroming van het oppervlakte water of de bescherming van archeologisch erfgoed. 

Het gaat om de volgende wegen, in totaal 11 km:

  • Kumtich: kassei en steenslag op Mettenweg (weg27), steenslag op kleine Grijpen (weg28), steenslag en kassei op Hoegaardsestraat (weg16), steenslag op Braanakkerstraat (weg15)
  • Vertrijk: steenslag op Oude Baan (weg16);
  • Willebringen: steenslag en kassei op Geestelijke hoek (weg19-weg20), kassei op Doornstraat ter hoogte van huisnummer 31 (weg20);
  • Neervelp/Willebringen: kassei op Velpestraat (weg17), beton en steenslag op Redingenstraat (weg18); 
  • Meldert: kassei en beton op Buretteweg (weg23);
  • Hoksem: kassei en steenslag op Doornestraat (weg24). Hierbij wordt de historische landweg tussen de Doornestraat en de kapittelberg terug gecreëerd.

2. Aanleg wachtbekken

Hoksem heeft regelmatig te kampen met water- en modderoverlast doordat de Kapittelbeek na een hevige regenbui buiten haar oevers treedt. De Kapittelbeek wordt onder andere gevoed door een afstromingsgebied (+/- 40 ha) op het grondgebied van Tienen met erosiegevoelige akkers. Vervolgens sluit de Kapittelbeek aan op de Mene die in Tienen dan weer wateroverlast kan geven. Daarom wordt op de Kapittelberg in Kumtich een klein wachtbekken aangelegd. Het volume van het wachtbekken is ongeveer 1550 m³ of een oppervlakte van ongeveer 22m². De dijken langs het wachtbekken aan de kant van de weg zijn maximaal 0,99m hoog. De grote komvorm van het reliëf zorgt voor een natuurlijke buffering van het water. Bovendien zal een extra grasstrook van 4m breed en 50m lang aan westelijke zijde, langs de bestaande talud, nog meer  afstromend oppervlaktewater naar het wachtbekken begeleiden. 

3. Vier wandelverbindingen

Twee wandelverbindingen krijgen aanpassingen om ze voor recreanten beter toegankelijk te maken en twee holle wegen worden als wandelverbinding ingericht. Het gaat om de volgende wegen: 

  • Vertrijk: de doorgang van de Oude Baan (weg 16) naar de Hoxemscheweg (weg 5) krijgt een afsluiting met paaltjes
  • Kumtich:  de dichtgegroeide holle weg op de Kapittelberg wordt gesaneerd (weg 26)
  • Willebringen: de voetweg tussen de Geestelijke hoek (weg 19) en de Doornstraat (weg 20) wordt voor paarden aangelegd in fijne dolomiet;
  • Hoksem: de dichtgegroeide holle weg als verlengde van de Doornestraat wordt gesaneerd (weg 24). 

 

Kostprijs 

Het 2de dossier wegenwerken is geraamd op 2,51 miljoen euro waarvan 1,71 miljoen euro gefinancierd wordt door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, natuur en landbouw, 0,75 miljoen euro door Stad Tienen, de gemeente Boutersem en de gemeente Hoegaarden en tenslotte 0,05 miljoen euro door het erosiefonds van dezelfde minister en de provincie Vlaams-Brabant voor de aanleg van het wachtbekken.

 

Volgende stappen

De procedure voor de aanstelling van een aannemer wordt in de komende maanden afgerond. De uitvoering zal lopen tot einde 2019. 

In 2019 wordt ook het eerste fietsdossier uitgevoerd en het tweede fietsdossier verder voorbereid. Er wordt ook gewerkt aan de ontwerpen voor een derde wegendossier. Daarnaast is de herverkaveling lopende. De percelen liggen vast en de wensen zijn gekend. De officieuze neerlegging van de ruilverkaveling is voorzien in de eerste helft van 2019. 

 

Situering project

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en kan als voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Dit ruilverkavelingsproject wil gronden herverkavelen en zorgen voor gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

 

Kostprijs 

Het 2de dossier wegenwerken is geraamd op 2,51 miljoen euro waarvan 1,71 miljoen euro gefinancierd wordt door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, natuur en landbouw, 0,75 miljoen euro door Stad Tienen, de gemeente Boutersem en de gemeente Hoegaarden en tenslotte 0,05 miljoen euro door het erosiefonds van dezelfde minister en de provincie Vlaams-Brabant voor de aanleg van het wachtbekken.

 

Juul Adriaens

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

Annick Grillet

Projectleider - inhoudelijke informatie, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact