Sterk plattelandsbeleid vormt basis voor Europese welvaart

De Europese Landbouwraad roept de lidstaten op tot een gerichte aanpak op nationaal, regionaal en lokaal niveau om de uitdagingen op het platteland aan te pakken en de mogelijkheden die het platteland biedt te versterken. Het doel? Het Europese platteland verbinden, versterken, veerkrachtiger en welvarender maken.

Langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU

De Europese Commissie lanceerde in 2021 een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU tot 2040. Het doel daarvan zijn sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden. Op 20 november keurde de Europese Landbouwraad haar conclusies over de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden goed. De Europese landbouwministers roepen in die conclusies op om werk te maken van een geïntegreerde en brede aanpak van het plattelandsbeleid op de verschillende bestuursniveaus.

De langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden en de conclusies van de Landbouwraad zijn ook van belang voor Vlaanderen. Rekening houdend met de specifieke kansen en uitdagingen, zal de Vlaamse Landmaatschappij werk maken van een transversale visie voor het Vlaamse platteland. De LEADER-gebieden die vorige maand zijn goedgekeurd, zijn daar al een goed voorbeeld van.

Plattelandspact en EU-actieplan

Een plattelandspact en een EU-actieplan voor het platteland helpen de langetermijnvisie verwezenlijken.

Het plattelandspact is een kader waarin nationale, regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, academici en burgers samen de gemeenschappelijke doelstellingen van de plattelandsvisie waarmaken. Het heeft drie doelstellingen: de stem van het platteland versterken en hoger op de politieke agenda zetten; netwerken structuur en concrete vorm geven, samenwerken en wederzijds leren; en vrijwillige verbintenissen die de visie concreet gestalte geven aanmoedigen en monitoren.

Het EU-actieplan omvat 30 acties. 14 nauw met elkaar samenwerkende afdelingen van de Europese Commissie voeren die acties uit. Voorbeelden van acties zijn een plattelandsplatform voor uitwisseling van informatie opzetten, meer onderzoek, duurzame, multimodale mobiliteit stimuleren, de digitale transitie ondersteunen, de Europese bodemdeal, de sociale veerkracht en de rol van vrouwen op het platteland versterken, en de sociale economie ondersteunen.

Na de resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2022 over een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU, heeft nu ook de Raad van Europese landbouwministers afgelopen maandag, 20 november, onder het Spaanse voorzitterschap, zijn goedkeuring gegeven aan deze langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. ​

Meer informatie

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact