Stikstof: Wetenschappelijk comité voor beoordeling stikstoftecnieken is een feit

De Vlaamse Regering heeft beslist om een Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) op te richten. Het is de bedoeling dat het WeComV onafhankelijk wetenschappelijk advies verleent over alle aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de luchtemissies ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.

“Bedoeling is dat het comité zich wetenschappelijk buigt over de stikstofreducerende technieken die wél werken, zodat landbouwers er gerust in kunnen zijn dat hun investering ook effect zal hebben. In het verleden gebeurde dat onder meer in Nederland zonder deftige wetenschappelijke onderbouwing, waardoor nu blijkt dat talloze landbouwers investeerden in technieken die jaren later niet lijken te werken. Dat wil Vlaanderen voorkomen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.


Procedure

Minister Demir lanceerde op 1 september een oproep tot kandidatuurstelling voor het comité. De kandidaten moesten uitvoerig aantonen in welke mate ze over expertise beschikken inzake de verschillende deelaspecten van luchtemissies in de veehouderij.

Naar aanleiding van de oproep werden 11 kandidaturen ingediend, die allen ontvankelijk waren.

Een onafhankelijke jury, samengesteld uit 3 onafhankelijke professoren, heeft de kandidaturen beoordeeld op basis van de aangetoonde competenties. De jury heeft ook bekeken of de leden elkaar aanvullen en complementair zijn met betrekking tot hun expertise over de verschillende emissiecomponenten, soorten technieken en maatregelen.

De minister heeft op basis van het advies van de jury beslist over de selectie van de leden van het WeComV.


Samenstelling WeComV


De volgende personen worden benoemd tot lid van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt:

  1. de heer Gert Otten als deskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);
  2. de heer Sam De Campeneere als deskundige van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO);
  3. mevrouw Veerle Fievez als academische deskundige van de Universiteit Gent;
  4. mevrouw Eveline Volcke als academische deskundige van de Universiteit Gent;
  5. de heer Christophe Walgraeve als academische deskundige van de Universiteit Gent.

Bij de selectie werd rekening gehouden met de politieke beslissing om te kiezen voor minstens een deskundige van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een deskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en drie academische deskundigen inzake staltechnieken of inzake emissiebeheersing in de veehouderij en aanverwante activiteiten.

De minister benoemt de leden van het WeComV op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake de betreffende materies, voor een periode van vier jaar. Het mandaat van de benoemde leden is hernieuwbaar voor een periode van telkens vier jaar.

De voorgestelde samenstelling door de jury zorgt ervoor dat de wetenschappelijke kennis en expertise aanwezig is over de belangrijkste emissiecomponenten, emissiestadia en diercategorieën. Het WeComV kan steeds beroep doen op externe experten als dat nodig is. De niet-weerhouden kandidaten kunnen steeds uitgenodigd worden door het WeComV om te zetelen als externe expert. Dat laat toe om dossiers inzake welbepaalde dierlijke sectoren te behandelen met specialisten ter zake, zonder dat dit de globale samenstelling en besluitvorming van het WeComV beïnvloedt.

De minister zal zo snel mogelijk een werkagenda bezorgen aan de leden van het WeComV.

 

Voor meer inhoudelijke informatie:

Ineke Van De Steene
T 02 543 76 16
ineke.vandesteene@vlm.Be

 

copyright foto: Vlaamse Landmaatschappij, Leen De Neve

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met