Stikstofakkoord: aangepaste regeling piekbelasters en inrichtingsnota’s rode en oranje bedrijven gaan in na 1 augustus

Na 1 augustus wijzigen de zogenaamde inrichtingsnota’s voor rode bedrijven (impactscore 50% of meer) en oranje bedrijven (impactscore 5% of meer en minder dan 50%) zoals overeengekomen in het Stikstofakkoord van februari. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door de aanpassingen kunnen bedrijven die een aanvraag tot vergoeding voor bedrijfsbeëindiging indienen bij de landcommissies dezelfde vergoedingen ontvangen zoals die voorzien zijn in het Stikstofakkoord. Vrijwillige bedrijfsverplaatsingen worden zoals voorzien definitief geschrapt als mogelijkheid.

Sinds 2015 bestaat de inrichtingsnota voor het herstructureringsprogramma voor de groep van rode bedrijven (impactscore 50% of meer). Later volgde het herstructureringsprogramma voor de groep van oranje bedrijven (impactscore 5% of meer en minder dan 50%). Daarin staan de voorwaarden voor het flankerend beleid dat aangeboden kan worden aan landbouwbedrijven die bijvoorbeeld vrijwillig willen stoppen met hun activiteiten. Door de inrichtingsnota’s nu al in overeenstemming te brengen met het Stikstofakkoord, moeten landbouwers die nu al willen instappen niet nodeloos wachten. Tijdens de plaatsbezoeken van de Vlaamse Landmaatschappij werd al vastgesteld dat meerdere zogenaamde ‘piekbelasters’ graag zo snel mogelijk willen instappen in het flankerend beleid.

Minister Demir: “Landbouwbedrijven die hun veeteeltactiviteiten willen stopzetten en die in aanmerking komen voor het flankerend beleid voor de rode of oranje bedrijven hoeven dus niet meer te wachten om zich aan te melden. We maken de vergoedingen zoals opgenomen in het stikstofakkoord al sneller mogelijk zodat de landcommissies al aan de slag kunnen”

De belangrijkste wijzigingen in de aangepaste inrichtingsnota’s ten opzichte van de bestaande inrichtingsnota’s zijn hieronder opgelijst.

Voor de rode bedrijven (stikstofbijdrage aan kritische depositiewaarde van een habitat van 50% of meer)

 • De vrijwillige bedrijfsverplaatsing als maatregel wordt geschrapt voor aanvragen na 1/8/2022.
 • Aanvragen van piekbelasters voor bedrijfsreconversie met investeringen moeten gepaard gaan met de afbouw van de volledige veestapel. Investeringen in emissiearme stalsystemen worden daarbij ook niet meer vergoed.
 • Voor de aanvragen bedrijfsbeëindiging worden een aantal aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de vergoedingen:
  • De vergoeding verlies van gebruik voor aanvragen na 1/8/2022 wordt verhoogd met 20% voor bedrijven die stoppen in 2023.
  • De vergoeding verlies van gebruik voor aanvragen na 1/8/2022 wordt verhoogd met 10% voor bedrijven die stoppen in 2024.
  • De sloopvergoeding voor het slopen van stallen bedraagt 40 euro/m2.
  • De NER (nutriëntenemissierechten) worden geannuleerd voor het aantal dieren dat wordt vergoed, wat overeen komt met het aantal gehouden dieren dat stopgezet wordt.

Bedrijven die als piekbelaster zijn aangeduid volgens het ontwerp PAS krijgen automatisch toegang tot de maatregel bedrijfsbeëindiging. Piekbelasters die geen landbouwer in hoofdberoep zijn krijgen ook toegang tot de vroegtijdige bedrijfsbeëindiging en de verhoogde vergoeding.


Voor de oranje bedrijven
(stikstofbijdrage aan kritische depositiewaarde van een habitat van 5% of meer en minder dan 50%)

 • De vrijwillige bedrijfsverplaatsing als maatregel wordt geschrapt voor aanvragen vanaf 1/8/2022.
 • Voor bedrijven met een impactscore van 20% of meer (donkeroranje bedrijven) die een aanvraag tot bedrijfsbeëindiging indienen, worden een aantal aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de vergoedingen:
  • Deze bedrijven moeten geen passende beoordeling voor een geplande uitbreiding, noch een OBA (onafhankelijk bedrijfsadvies) meer opmaken voor aanvragen vanaf 1/8/2022.
  • De vergoeding verlies van gebruik wordt verhoogd met 20% voor bedrijven die stoppen in 2024.
  • De vergoeding verlies van gebruik wordt verhoogd met 10% voor bedrijven die stoppen in 2025.
  • De sloopvergoeding voor het slopen van stallen bedraagt 40 euro/m2.
  • De NER (nutriëntenemissierechten) worden geannuleerd voor het aantal dieren dat wordt vergoed, wat overeen komt met het aantal gehouden dieren dat stopgezet wordt.

 

Voor meer inhoudelijke informatie:

Geert Rogiers
[email protected]
T: 02 543 73 14

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact