Skip to Content

Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling in Hasselt

Inspirerende resultaten eerste onderzoeken gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling

Tijdens de studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling op 19 december 2017 in Hasselt stelde het onderzoeksplatform voor plattelandsonderzoek de resultaten voor van de eerste onderzoeken. De IMAGO-studie van ILVO, Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling, en het INBO-onderzoek Voeren, Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme leveren heelwat inspiratie op voor een innovatief plattelandsbeleid.

Het eerste onderzoek “Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling”, afgekort IMAGO, werd door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (EV-ILVO), eenheid landbouw & maatschappij getrokken, in samenwerking met experten politieke wetenschappen van UGent, én de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Het onderzoek ontwikkelt een methodiek die stakeholders helpt bij het bepalen van een actiegerichte strategie voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. De ontwikkelde toolbox werd getest in de gebieden Bulskampveld en Noord-Mechelen, en wordt ontsloten via de website www.imagotoolbox.be.  Vanuit de verzamelde getuigenissen tijdens het onderzoek worden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd in de vorm van de publicatie ‘Verhalen uit de open ruimte’.

Het tweede onderzoek “Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme” werd door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (EV-INBO), eenheid natuur & maatschappij getrokken, in samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (EV-ILVO), eenheid mens & maatschappij, het Vlaams Instituut voor technologisch Onderzoek én een bestaande projectgroep met lokale stakeholders. Casus is het landschap van Voeren. De projectgroep Voeren biedt als bestaand samenwerkingsverband een rijk, actueel en beleidsrelevant forum mét gedreven en betrokken stakeholders als het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, de gemeente Voeren, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap voor Onroerend Erfgoed, het departement Landbouw & Visserij, het departement Omgeving en de provincie Limburg.

Platform voor plattelandsonderzoek stelt onderzoeksprioriteiten vast

Beide onderzoeken passen in de onderzoeksagenda die werd opgesteld door het Platform voor Plattelandsonderzoek.  Het Platform voor Plattelandsonderzoek verenigt als centraal overlegforum een brede waaier van onderzoekers rond plattelandsgerelateerd onderzoek. Deelnemers aan het Platform zijn onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld coördinatoren van onderzoeksgroepen van universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en praktijkcentra, en Vlaamse overheidsdiensten bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek en dataverzameling.

De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt de werking van  het Platform voor Plattelandsonderzoek. Dit houdt onder meer in het actualiseren van de Onderzoeksagenda met bijzondere aandacht voor trends en ontwikkelingen op het platteland, leefbare dorpen en participatieve procesvorming. Daarnaast worden ‘‘Communities of practice’’ georganiseerd, gericht op kennisuitwisseling en kennisdeling, niet alleen binnen de onderzoekswereld maar ook tussen de onderzoekswereld en het werkveld.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Peter Vleugels Coördinator voor plattelandsonderzoek, afdeling Platteland en Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Peter Vleugels Coördinator voor plattelandsonderzoek, afdeling Platteland en Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL