Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld

De Vlaamse Regering versoepelt de termijnen waarbinnen kunstmest aangegeven moet worden in het kunstmestregister. Ook komt er in bepaalde situaties een vrijstelling. De Mestbank zal dit vanaf nu toepassen. 

In het landbouwakkoord van februari 2024 besliste de Vlaamse Regering, in overleg met de landbouworganisaties, dat de administratieve lasten voor landbouwers verminderd moeten worden. Soepelere termijnen voor het invullen van het kunstmestregister is één van die maatregelen. Ook zal de Mestbank, in samenspraak met een gebruikersgroep van landbouwers, de gebruiksvriendelijkheid van het online register verder verbeteren. ​

Soepelere termijnen voor landbouwers bij aankoop en gebruik van kunstmest ​

Landbouwers krijgen voortaan meer tijd, tot en met de zevende dag van de maand, om hun aankopen en gebruik van kunstmest van de vorige maand door te geven. Zo krijgt een landbouwer die bijvoorbeeld op 2 februari kunstmest aankoopt, tot en met 7 maart de tijd om het kunstmestregister in te vullen. ​

Enkel bij het gebruik van kunstmest bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen of van zodra het toegelaten is, is de situatie lichtjes anders. Daar krijgt een landbouwer tijd tot de zevende dag na de uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag (doorgaans 30 april) om het kunstmestregister in te vullen. Met andere woorden: een landbouwer die in 2024 kunstmest strooit tussen 15 januari en 30 april, krijgt tot en met 7 mei de tijd om het register in te vullen. ​

Er verandert niets aan welke gegevens er moeten ingevuld worden. Dat is nog steeds het perceel, de datum van het gebruik, de samenstelling (percentage N en percentage P2 O5), de naam en de hoeveelheid.

Voor handelaars blijft alles bij het oude

Voor de kunstmesthandelaars wijzigt er niets. Het is nog steeds zo dat zowel export als verkopen tot maximaal 100 kg geregistreerd moeten worden uiterlijk het eind van de maand na de maand van verkoop. Zo moet een handelaar die een aantal ton kunstmest exporteert in september, dit ten laatste op 31 oktober registreren. In het kunstmestregister hoeft enkel de totaalhoeveelheid kunstmest ingevuld te worden per type (export of verkoop < 100kg), uitgedrukt in kg N en kg P2O5.

Leveringen van hoeveelheden boven de 100 kg moeten, net zoals vroeger, geregistreerd worden uiterlijk twee dagen na verkoop. Ook daar moeten nog steeds dezelfde gegevens ingevuld worden: leveringsdatum, adres, landbouwernummer of uitbatingsnummer, productnaam, mestcode, samenstelling en hoeveelheid.

 Twee nieuwe vrijstellingen voor het invullen van het register

Naast teelten op groeimedium (beter bekend als grondloze teelten), moet het kunstmestgebruik voortaan ook niet geregistreerd worden voor percelen gelegen in gebiedstype 0. Dat zijn percelen waar de waterkwaliteit goed is. ​

Ook voor percelen van bedrijven met een ‘vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen’, hoeft het kunstmestgebruik niet langer geregistreerd te worden, ongeacht in welk gebiedstype ze liggen. Dat zijn bedrijven die goede nitraatresidu’s kunnen voorleggen. Deze bedrijven leveren inspanningen om de uitspoeling van nitraat in de bodem zo laag mogelijk te houden. Dat doen ze bijvoorbeeld door te bemesten op basis van bemestingsadvies, rekening te houden met het juiste tijdstip van opbrenging of de mest in kleine dosissen op te brengen. ​ ​

Let wel: de vrijstelling gaat enkel over het gebruikersregister. Het verhandelingsregister en de aangifte moeten nog steeds ingevuld worden. 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact