Terreinwerken inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid gaan van start

In de tweede helft van april start aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met een reeks terreinwerken in Torhout, Zedelgem, Oostkamp en Wingene. Alle geplande werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de lokale besturen in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd.  

Kruispunten en landelijke wegen in Wingene
Twee kruispunten worden heringericht om de veiligheid van de zwakke weggebruiker en het autoverkeer te verbeteren.

Het kruispunt Ricksesteenweg-Pincestraat-Vossestraat wordt aangepast met o.m. verkeersgeleiders en fietssuggestiestroken, een uitwijkstrook, een voetpad, antiparkeerpaaltjes en nieuwe verkeersborden. Zo wordt het autoverkeer op de Ricksesteenweg vertraagd, zodat fietser veiliger kunnen oversteken.

Bij het kruispunt Vannekenstraat-Vrijgeweidestraat wordt het bushokje afgebroken, komen er verkeersgeleiders en fietssuggestiestroken, graszones, een uitwijkstrook en nieuwe verkeersborden. Door deze inrichting kunnen auto’s en fietsers de Vannenkenstraat veiliger dwarsen.

De Pincestraat en de Vrijgeweidestraat zijn smalle landwegen die gebruikt worden door landbouwverkeer. Om de veiligheid van alle gebruikers en de bereikbaarheid van de landbouwpercelen te verbeteren worden uitwijkstroken aangelegd.

Brug Korenbloemstraat-Bergenstraat in Torhout en Ruddervoorde
Veel fietsers gebruiken deze brug om de E403 te kruisen. Na de werken zal het fietspad gescheiden zijn van het autoverkeer. Het brugdek en de taluds van de brughelling worden daarvoor aangepast. Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijde verbreed om dienst te doen als fietspad. De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad aan weerszijde van de rijweg. 

Oprittencomplex in Torhout
Hier wordt gezorgd voor extra ruimte voor water en bos:

  • er worden 3 bufferzones aangelegd met een totale capaciteit van ca. 4000 m3. Ze zullen het water opvangen dat bij langdurige regen van de snelweg en van de velden komt. Zo gaan we overstromingen tegen aan de oprit richting Kortrijk en verderop in Oostkamp;
  • in de lussen aan de overzijde van de snelweg wordt de uitgegraven grond gespreid en er wordt een bos aangeplant.

Faunapassage in Torhout
Voor amfibieën en kleine dieren zoals marters wordt in de koker onder de E403 vlakbij de Rivierbeek een verbinding tussen de vallei van de Velddambeek en Groenhovebos gemaakt.  De constructie is zo ontworpen dat het risico op verstoppingen minimaal blijft bij hoge waterstanden in de Rivierbeek.

Groene recreatiezone langs de Groene 62 in Torhout
Op enkele gronden tussen de Groene 62, de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Bruggestraat komt een natuurhoekje met o.m. een fruitboomgaard en een vochtig grasland met enkele poelen. Er wordt gezorgd voor een rustplaats voor de hazelwormen die hier voorkomen. Wanneer de werken klaar zijn, zullen schapen het terrein begrazen. Een deel zal toegankelijk zijn voor de omwonenden.

Extra bomen en houtkanten langs wegen in Oostkamp
Ter hoogte van de Hogestraat in Ruddervoorde worden zomereiken aangeplant. Langs de Oude Torhoutseweg in Baliebrugge worden zwarte elzen aangeplant.

Timing

De werken starten in de tweede helft van april en duren tot eind 2020. De geplande startdatum per deelproject is:

  • Kruispunten en landelijke wegen: 15 april
  • Brug Korenbloemstraat-Bergenstraat: 9 juni
  • Oprittencomplex: 10 augustus
  • Aanleg faunapassage: start 10 augustus
  • Groene 62: start 14 september
  • Aanplanting bomen en houtkanten: 23 november

Vanwege de coronacrisis is deze planning onder voorbehoud. De Vlaamse Landmaatschappij en de aannemer streven ernaar de hinder voor weggebruikers en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Waar nodig worden omleidingen voorzien.
Concrete info daarover kunt u vinden ter plaatse bij de werven en via de website en de sociale media van de gemeentebesturen en de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be/groenhove-vrijgeweid). Hebt u vragen, klachten of suggesties in verband met de werken, neem dan contact op met de leidend ambtenaar: Pieter Balliauw, tel. 09 244 85 10 of pieter.balliauw@vlm.be). 

Samenwerking
Deze terreinwerken kaderen in het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij. De totale aannemingssom van de terreinwerken bedraagt € 942.453,44 incl. BTW. waarvan bijna € 800.000 gefinancierd wordt door het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting en via het Agentschap Wegen en Verkeer. Het resterende bedrag wordt betaald door gemeentes Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem.

Karolien Bracke

Communicatieverantwoordelijke, VLM

Pieter Balliauw

Leidend ambtenaar werken, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact