Terreinwerken voor extra natuurgebied in Kwetshage gaan van start

Vandaag start de Vlaamse Landmaatschappij met de inrichting van bijkomend rietmoeras en poldergrasland in Kwetshage (Jabbeke). Zo ontstaat extra natuurgebied als compensatie voor de ontwikkeling van de Achterhaven van Zeebrugge en de aanleg van de A11. De werf ligt langs het jaagpad van het kanaal Brugge-Oostende, maar zal geen hinder veroorzaken voor fietsers en wandelaars.

De komende weken gebeuren voorbereidende werken, zoals kappingen en ruimingswerken. ​ Daarna liggen de werken even stil. Van zodra de bodemtoestand het toelaat, gaan deze zomer de eigenlijke inrichtingswerken van start. Het gaat om grootschalige grondwerken: er wordt in totaal 29 hectare rietmoeras en 15 hectare poldergrasland ontwikkeld. Het nieuwe natuurgebied sluit aan bij de 4 hectare rietmoeras die een kleine 10 jaar geleden werd aangelegd als compensatie voor de aanleg van de autosnelweg A11, op de plek waar voorheen de zogenaamde spookbruggen van Kwetshage lagen. Daarbij wordt nog 5 hectare bestaand poldergrasland vernat, ook als compensatie voor de A11. De werken zullen vermoedelijk in het najaar 2023 klaar zijn.

Voor de omvorming van de terreinen in Kwetshage tot moeras is een verhoging van het waterpeil nodig. Omdat Kwetshage een overstromingsgebied is dat ervoor zorgt dat gebieden stroomopwaarts niet overstromen bij zware regenval, moet de waterpeilverhoging beperkt blijven. ​ Er worden daarom in combinatie met de peilverhoging grootschalige grondwerken uitgevoerd om het gebied te vernatten. Een windwatermolen en twee nieuwe stuwen zullen een voldoende hoog waterpeil garanderen.

Burgemeester Frank Casteleyn en schepen Claudia Coudeville met medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij en aannemer Demaecker & Van Haecle NV langs het kanaal Brugge-Oostende in Kwetshage, waar je een goed zicht hebt op de terreinwerken.
Burgemeester Frank Casteleyn en schepen Claudia Coudeville met medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij en aannemer Demaecker & Van Haecle NV langs het kanaal Brugge-Oostende in Kwetshage, waar je een goed zicht hebt op de terreinwerken.

Het Kwetshagezwin ligt voor een deel centraal in het natuurgebied. Deze waterloop zorgt voor de afwatering van stroomopwaarts gelegen gebieden. Om de afwatering in de toekomst te garanderen, wordt de waterloop over een lengte van 600 meter verlegd naar de rand van het gebied, langs de spoorweg Brugge-Oostende. De oorspronkelijke bedding van de waterloop wordt geïntegreerd in het rietmoeras.

Het eerder aangelegde rietmoeras in Kwetshage. Zo zal ook het terrein evolueren waar de werken nu starten.
Het eerder aangelegde rietmoeras in Kwetshage. Zo zal ook het terrein evolueren waar de werken nu starten.

Nieuw leefgebied voor moerasvogels

De bruine kiekendief zal een nieuw leef- en jachtgebied vinden in het nieuwe natuurgebied in Kwetshage. Deze zone moet het habitatverlies in de Achterhaven van Zeebrugge door de havenontwikkeling compenseren. Ook andere vogelsoorten waarvoor Europese natuurdoelen zijn vastgelegd, zoals roerdomp en porseleinhoen, zullen hier hun gading vinden. Het nieuwe moerasgebied ​ zal zo ook bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese natuurdoelen en zal een schakel worden in het Europese Natura 2000-netwerk.

Klimaatbestendige natte natuur

De realisatie van de natuurdoelen in Kwetshage sporen samen met een klimaatbestendig waterbeheer. In de wintermaanden wordt het overaanbod aan regenwater maximaal opgeslagen, in plaats van het af te voeren naar zee. Het oppervlaktewater dat zo wordt vastgehouden, infiltreert traag naar het grondwater, en maakt het mogelijk om essentiële doelstellingen voor natte natuur te verwezenlijken. Daarom wordt een deel van de werken uitgevoerd onder de Blue Deal van de Vlaamse regering. Een deel van de werken wordt uitgevoerd in het kader van het project Fresh4Cs (Interreg 2 Zeeën). In het project Fresh4Cs worden maatregelen uitgewerkt voor een duurzaam watergebruik en waterbeheer in de kustgebieden in het licht van de klimaatverandering.

Het nieuwe natuurgebied zal niet open zijn voor het publiek. Wel komt er een uitkijkheuvel langs het jaagpad.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “In Vlaanderen moeten we bekennen dat we decennia lang zijn vergeten wat de natte natuur voor ons doet. Zonder veel tegenkanting houdt ze de watervoorraden op peil tijdens droge periodes, zuivert ze ons drinkwater, behoedt ze ons van overstromingen op momenten dat er dan weer erg veel regen valt, houdt ze koolstof vast die we uitstoten waardoor je welwillend een nog snellere opwarming van de planeet voorkomt, biedt ze een thuis aan duizenden soorten planten en dieren en is ze een plek waar tienduizenden Vlamingen komen genieten. Met onze Blue Deal en deze investering via de Vlaamse Landmaatschappij ​ geven we de natte natuur terug de ruimte die ze verdient”.

Deze terreinwerken zijn deel van het inrichtingsproject Kwetshage-Meetkerkse Moeren. De Vlaamse Landmaatschappij is opdrachtgever. De werken worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid, Blue Deal, Fresh4Cs en het havenbedrijf MBZ. De totale kostprijs is 877.386 euro. Alle werken gebeuren op gronden die eigendom zijn van de Vlaamse overheid. De aannemer is Demaecker & Van Haecke NV. Alle uitgegraven grond wordt binnen de werfzone verwerkt. Daardoor wordt er geen hinder verwacht voor fietsers en wandelaars op het jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende.

Wie vragen klachten of suggesties heeft in verband met de werken, kan contact opnemen met de werftoezichter Bert Van Nieuwenhuyse (050 45 91 28 of bert.vannieuwenhuyse@vlm.be).

De foto's uit dit persbericht kunnen in hoge resolutie opgevraagd worden bij communicatieverantwoordelijke Karolien Bracke (0494 56 48 49 of karolien.bracke@vlm.be).

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact