Uitrijstop voor meststoffen van type 1 en regels voor opslag van vaste dierlijke mest

De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen van type 1 ingaat. Ook mag in de periode van 16 november tot en met 15 januari geen vaste dierlijke mest worden opgeslagen op landbouwgrond.

In MAP 5 is de uitrijregeling geharmoniseerd, waardoor meststoffen die gelijkaardige eigenschappen hebben op het vlak van de stikstofvrijstelling dezelfde uitrijregeling krijgen. Zo zijn stalmest, champost en traagwerkende meststoffen ingedeeld bij de meststoffen van type 1. Voor traagwerkende meststoffen gaat de uitrijstop nu ook in op 16 november, daar waar dat in het vorige MAP, mits attest, de hele winter kon. Meer informatie vindt u op de website van de VLM.

Contacteer ons
Johan Standaert Dienst Productie en afzet van de Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Johan Standaert Dienst Productie en afzet van de Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL