Uitstel tot 30 november voor het inzaaien van wintergranen en wintervlas als gevolg van de natte weersomstandigheden

Als gevolg van de natte weersomstandigheden in de voorbije weken, lopen de landbouwwerkzaamheden vertraging op. In het bijzonder het rooien van de aardappelen verloopt in vele streken moeizaam. De weersvoorspellingen geven voor de komende dagen geen beterschap, integendeel. Om de bodemstructuur niet onnodig te schaden en te kunnen voldoen aan de vanggewasverplichting in de gebiedstypes 2 en 3 wordt een versoepeling toegestaan op de uiterste inzaaidatum van wintergranen en wintervlas. Die wordt uitgesteld tot 30 november.

Op percelen in de gebiedstypes 2 en 3 geldt een extra gebiedsgerichte vanggewasverplichting voor het inzaaien van vanggewassen. Op die percelen moeten landbouwers een doelareaal aan vanggewassen realiseren. Dat kan door het tijdig inzaaien van vanggewassen maar dat kan ook door middel van de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’.

Voor het inzaaien van vanggewassen is het te laat. Landbouwers kunnen wel nog gebruik maken van de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Om volgens de mestwetgeving mee te tellen voor het doelareaal dienen de landbouwers uiterlijk 31 oktober enerzijds een aanvraag in via het Mestbankloket en duiden ze anderzijds de percelen aan in de verzamelaanvraag waarop ze de equivalente maatregel zullen toepassen. De wintergranen moeten vervolgens uiterlijk 15 november ingezaaid zijn.

Omdat door de natte weersomstandigheden de oogst en bodembewerkingen grote vertragingen oplopen en om de bodemstructuur niet onnodig te schaden is beslist dat:

  • de uiterste inzaaidatum voor wintergranen en het wintervlas als equivalente maatregel uitgesteld wordt tot uiterlijk 30 november. Het wintergraan of wintervlas moet op de betreffende percelen aangehouden blijven en geoogst worden als hoofdteelt in 2024.
  • de aanvraag via het Mestbankloket, het aangeven van de correcte nateelt én het aanduiden van de percelen in de verzamelaanvraag met EQW uitgesteld worden tot uiterlijk 15 november. Het naleven van de aanvraagprocedure is essentieel opdat de wintergranen of wintervlas zouden meetellen voor het doelareaal.

Alle landbouwers met een doelareaal worden individueel op de hoogte gebracht door de Mestbank via de berichtenbox.

Belangrijk nog om te vermelden is dat de percelen waar de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ wordt toegepast, slechts gedeeltelijk meetellen voor het realiseren van het doelareaal, waarbij er wordt gewerkt met een factor 0,65.

Meer info

Meer algemene informatie over de equivalente maatregelen staat op de website van de Vlaamse Landmaatschappij. Daar zijn de voorwaarden verbonden aan de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ raadpleegbaar of klik op Equivalente maatregelen

Ook belangrijke informatie omtrent de sancties bij het niet naleven van de voorwaarden zijn op de website raadpleegbaar.

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact