Veevoedersector en overheid werken samen voor een betere waterkwaliteit

De aanpak aan de bron blijft een belangrijke pijler van het Vlaamse mestbeleid. Daarom ondertekende Vlaams minister Joke Schauvliege op 13 januari tijdens de landbouwbeurs Agriflanders de overeenkomst met Bemefa, de Vereniging van Mengvoederfabrikanten, en de Vereniging van Zelfmengers, over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee. Die voeders zorgen ervoor dat de uitscheiding van stikstof en fosfor in dierlijke mest sterk vermindert waardoor de druk op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater afneemt.

Bij het aanpakken van het mestprobleem aan de bron is het gebruik van nutriëntenarme voeders al sinds 1995 een onmisbaar instrument om de dierlijke mestproductie beter onder controle te houden.

Het laagnutriëntenconvenant legt de wijze vast waarop, via een vermindering van fosfor en eiwit in volledige diervoeders, de uitscheiding van fosfor en stikstof in de dierlijke mest kan gerealiseerd worden.  Daartoe worden voor de diersoorten varkens en pluimvee, per diercategorie, maximale gehaltes totale fosfor en ruw eiwit vastgesteld die het voeder mag bevatten.

Het laagnutriëntenconvenant bewijst ook zijn nut als maatregel bij de aanpak aan de bron gezien het al meer dan 20 jaar, sinds 1995, bestaat. In 1995 ondertekende de toenmalige minister van Landbouw samen met de sector het eerste laag-fosfor-voeder-convenant voor varkens- en pluimveevoeders. Exact 10 jaar geleden, in 2007, werd er ook een laag-eiwit-voeders-convenant gesloten. Beide samen vormen sindsdien het convenant laag-nutriëntenvoeders.

Cijfers van de Mestbank tonen aan dat er in 2015 15,76 miljoen kg N en 10,95 miljoen kg P2O5 minder dierlijke mest geproduceerd werd door de nutriëntenaanpak aan de bron via voeders. Het grootste aandeel hiervan wordt ingenomen door varkens, goed voor 13,31 miljoen kg N en 9,01 miljoen kg P2O5 minder dierlijke mest. Het gebruik van nutriëntenarme voeders en verbeterde voedertechnieken bij pluimvee zorgt voor 2,45 miljoen kg N en 1,94 miljoen kg P2O5 minder dierlijke mest. De conclusie is dan ook dat de aanpak aan de bron bijzonder succesrijk blijft.

Vlaams minister Joke Schauvliege sloot  op Agriflanders 10 jaar na het eerste convenant laag-nutriëntenvoeders een gewijzigd akkoord met de verenigingen van mengvoederfabrikanten en de zelfmengers omtrent de productie van laagnutriëntenvoeders. Zelfmengers zijn landbouwers die zelf hun voeders samenstellen voor hun eigen dieren.

De wijziging van het convenant werd officieel ondertekend door Vlaams minister Joke Schauvliege enerzijds, en Frank Decadt van BEMEFA, en Marc Debouver van de Vereniging van Zelfmengers anderzijds.

Niet-leden van beide organisaties (BEMEFA en de Vereniging van Zelfmengers) kunnen eveneens van deze regeling genieten door aan deze organisaties een mandaat te verlenen om ook in hun naam het convenant te ondertekenen.

Wie de volledige lijst van veevoederproducenten wil raadplegen die aan de voorwaarden van het convenant voldoen, kan dat vanaf 1 februari op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Sara De Bolle

Dienst Productie en Afzet, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact