Veilige fietspaden Hoegaardsesteenweg

Realisatie veilig fietspad Hoegaardsesteenweg wordt voortgezet met extra maatregelen voor de aanwezige dassenfamilie.

Na de commotie rond de aanleg van een nieuw fietspad langs de Hoegaardsesteenweg, heeft de gemeente Bierbeek de gemeenten van de ruilverkaveling, de betrokken instanties en het kabinet Omgeving uitgenodigd voor een overlegvergadering op dinsdag 3 maart. De historiek van dit dossier werd voor alle partners verduidelijkt, nieuwe elementen en suggesties werden in alle sereniteit in overweging genomen. Door de gemeente en de deskundigen van de diensten Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agentschap Natuur en Bos (ANB), Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de provincie Vlaams-Brabant werden de keuzes uit het verleden bevestigd. Ook de leefomgeving van de das in de buurt blijkt niet in gevaar te komen. Samen werd vastgesteld dat de werken op de Hoegaardsesteenweg in de gemeente Bierbeek kunnen verdergezet worden. Het kabinet Omgeving van Vlaams minister Zuhal Demir en gemeente Bierbeek steunen enkele voorgestelde aanvullingen in het uitvoeringsdossier.

Na een lange en intensieve voorbereiding is een aannemer in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gestart met de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Opvelp en Honsem. Deze werken worden betaald door de gemeenten, aangevuld met middelen uit het fietsfonds en met subsidies van het Vlaams Gewest, via het ruilverkavelingscomité Willebringen.

Bij de opstart van de werf op Bierbeek werd vastgesteld dat er aan de rand van de weg, in een aangrenzend bosje, een actieve dassenburcht aanwezig is. VLM heeft daarop instructies gegeven aan de aannemer om de werf uit voorzorg al op een andere plaats in Hoegaarden op te starten, zodat kon nagegaan worden welke impact de geplande werken zouden hebben op de dassenfamilie. VLM heeft dan samen met ANB een plaatsbezoek gebracht aan de omgeving van de dassenburcht.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de locatie onderzocht en vastgesteld dat de werken kunnen doorgaan gezien de dassenburcht niet in de werfzone ligt. Om de das (en andere kleine dieren) een veilige overgang te bieden, stelt het ANB voor om bijkomend een dassentunnel en -raster aan te leggen. Naast deze tunnel worden ook bijkomend wildspiegels langs de baan geplaatst om de oversteek voor ree en andere grotere zoogdieren veiliger te maken. De werken voor de aanleg van een veilig fietspad langs de Hoegaardsesteenweg kunnen dus kortelings hervat worden.

Burgemeester van Bierbeek Johan Vanhulst: “De essentie is dat de realisatie van deze veilige fietsverbinding een snelle doorstart kan kennen. Na een jarenlang proces van voorbereiding worden door alle betrokken gemeenten en instanties de weloverwogen keuzes uit het verleden bevestigd. Gezien het nieuwe element van de das in de buurt zijn we blij dat we ook hier een mooie aanvulling kunnen bieden naast de reeds afgesproken compenserende maatregelen.

De natuurschade ten gevolge van de werken wordt in dit project ook ruim gecompenseerd in belang van het landschap en met  behoud van het leefmilieu van de geelgors. Voor elke gekapte eik wordt een nieuwe zomereik op de aanliggende taluds van de huidige locaties aangeplant. Errond wordt nieuw bosgoed (andere jonge bomen als hazelaar, vogelkers en zwarte els en struiken als sleedoorn en hondsroos) aangelegd. Aan de achterzijde van het bestaande bos is hiervoor ook al nieuw gemengd bos (sleedoorn, hondsroos en meidoorn) aangeplant. In de noordelijke grasberm voorbij het bos richting Honsem wordt tevens een nieuwe bomenrij aangeplant met 7 zomereiken en sleedoorn op de aanzet van de bestaande opgaande talud. Rond het kappen van de eiken langs de baan uitten enkele burgers hun bezorgdheid. Om hieraan tegemoet te komen werd door de gemeente Bierbeek en VLM voorgesteld om voor de nieuw aan te planten zomereiken meteen bomen te gebruiken die al veel groter zijn (dubbele omtrek van stam).

De werf in Bierbeek zal kortelings heropgestart worden. De VLM zal zeer zorgzaam omspringen bij het uitvoeren van de werf om de milieu- en natuurschade zo veel als mogelijk te beperken.

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is tevreden dat er een oplossing uit de bus is gekomen en dat de werken aan het fietspad in Bierbeek kunnen worden verdergezet.

"Fietsveiligheid en het creëren van geschikte leefgebieden voor dieren zijn voor mij twee topprioriteiten. Om deze omgeving en dit landschap ook voor de das en andere diersoorten veilig te houden, voorzien we een dassentunnel en wildspiegels. Zo kunnen fietsers en dieren hier veilig in harmonie passeren", zegt minister Demir.

 

.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Annick Grillet

Projectleider Ruilverkaveling Willebringen, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact