Vlaamse regering keurt invulling van de VLM-beheerovereenkomsten principieel goed

De Vlaamse Regering keurde op 24 maart principieel het besluit goed met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij sluit met landbouwers. Het besluit legt het kader vast waarvoor en op welke manier de beheerovereenkomsten worden ingezet. De landbouwers die beheerovereenkomsten sluiten kunnen daardoor rekenen op Europese en Vlaamse steun.

Over het besluit wordt het advies nog ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en daarna van de Raad van State.

Landbouwers met een aanvraag voor een beheerovereenkomst met startdatum 1 januari 2023 ontvangen volgende week hun ontwerpovereenkomst.

Beheerovereenkomsten in gebieden waar ze meest bijdragen aan de biodiversiteit

De beheerovereenkomsten worden gesloten in gebieden waar ze het meest bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen voor biodiversiteit en landschap in landbouwgebieden. Daarbij ligt de focus op het biodiversiteitsverlies tegengaan in het landbouwgebied en soorten beschermen die afhankelijk zijn van en verbonden zijn met landbouwactiviteiten in een gebied. Denk maar aan de veldleeuwerik, de patrijs en de grutto. Die soorten zijn de laatste decennia sterk in aantal afgenomen.

Daarnaast zijn het bufferen en verbinden van kwetsbare natuur en het onderhoud van kleine landschapselementen belangrijke doelstellingen voor de beheerovereenkomsten. Landbouwers kunnen de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen in heel Vlaanderen sluiten.

De beheerovereenkomsten en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De start van het nieuwe GLB in 2023 betekent dus ook de start van een nieuwe generatie beheerovereenkomsten. Het Vlaams strategisch plan voor het GLB werd eerder al goedgekeurd door de Europese Commissie en de Vlaamse Regering. ​ ​

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht op de VLM-website www.vlm.be/beheerovereenkomsten

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met