Vlaanderen investeert Blue Deal middelen in Vuile Vaart en Paulusvaart : naar een duurzaam waterbeheer en minder verzilting in de ruime omgeving van het Zwin

Vrijdag 1 juli besliste de Vlaamse regering om meer dan een half miljoen euro Blue Deal relancemiddelen te investeren in Vuile Vaart en Paulusvaart in Knokke-Heist. Met de middelen zullen werken worden uitgevoerd om de natte natuur te versterken en verzilting tegen te gaan in de ruime omgeving van het uitgebreide Zwin. De Vlaamse Landmaatschappij coördineert de investeringen via het Landinrichtingsproject Zwinpolders.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir benadrukt het belang van deze investering: “De trendbreuk is met de Blue Deal een feit. Na 50 jaar lang meer dan 75% van onze natte natuur vernietigd te hebben, kiezen we voortaan telkens weer voor het herstel en versterking van de sponsfunctie van onze natuurgebieden”.

Naast het tegengaan van verzilting zijn er bijkomende belangrijke doelstellingen op het vlak van natuur (realiseren ​ instandhoudingsdoelstellingen), landbouw (zorgen voortoekomstmogelijkheden van een aantal landbouwbedrijven), recreatie (aanpassing van het recreatief netwerk), en het herstel van een aantal erfgoedrelicten. ​
Met Blue Deal Relancemiddelen (“droogtemaatregelen Blue Deal VV024”) realiseren we enkele van deze doelstellingen op de Vuile Vaart en op de Paulusvaart.

Vuile Vaart in het polderlandschap
Vuile Vaart in het polderlandschap

De ‘Vuile Vaart’ ligt tussen de Reigaartsvlietkreek en de Geul van Grevinge. Zowel de kreek als de geulrestanten zijn kerngebieden voor natuur (aangeduid op het gewestelijke RUP ‘Zwinpolder’). Door het verbreden van de waterloop en het aanleggen van een schuin hellende oever (of natuurtechnisch oeverprofiel) kan de Vuile Vaart een ‘natte’ natuurverbinding worden. Door de oeververbreding kan de waterloop meer water bufferen, wat zorgt voor een vertraagde afvoer van het water.

Zowel de grondverwerving, noodzakelijk voor deze maatregel, als de aanleg van de oever zelf, wordt uitgevoerd door de Provincie West-Vlaanderen. Voor de grondverwerving voorziet het provinciebestuur 50 % eigen middelen. De overige 50 % en de aanleg van de natuurvriendelijke oever worden gefinancierd door relancemiddelen van de Europese Unie. De werken zijn gepland in het derde kwartaal van 2024.

Kostenraming werken Vuile Vaart
Kostenraming werken Vuile Vaart

De Paulusvaart is een historische waterloop langs de Hazegrasdijk. De Paulusvaart is een belangrijke waterloop voor het realiseren van doelstellingen tegen verzilting en duurzaam waterbeheer, omdat via de Paulusvaart water naar de Nieuwe Watergang stroomt, die op zijn beurt instaat voor het aanvoeren van oppervlaktewater richting Zwin.

Paulusvaart in het open polderlandschap
Paulusvaart in het open polderlandschap

Op de Paulusvaart worden met Blue Deal relancemiddelen twee stuwen geplaatst. De eerste stuw, ter hoogte van een natuurgebied, zal zorgen voor een plaatselijke vernatting. De oever van de Paulusvaart aan de kant van de bewoning wordt versterkt om de tuinen te beschermen tegen inkalven en vernatting.

Ter hoogte van de rotonde ‘De Vrede’ (kruising Hazegrasstraat en Retranchementstraat) wordt een tweede stuw geplaatst om tijdelijke waterberging en vertraging van de waterafvoer mogelijk te maken. Het extra water dat hiermee opgevangen en gebufferd wordt, kan ook worden ingezet op de aanzuigplaats voor spuittoestellen.

Na het plaatsen van beide stuwen wordt een permanent hoger waterpeil in beide deelzones ingevoerd.

De uitvoering van de werken gebeurt op gronden in eigendom of beheer van de Oostkustpolder. De polder zal ook instaan voor het plaatsen van de stuwen en de oeverversterking. Deze werken worden volledig gefinancierd door relancemiddelen van de Europese Unie en zijn gepland in het derde kwartaal van 2024.

Kostenraming inrichtingswerken Paulusvaart
Kostenraming inrichtingswerken Paulusvaart

 

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact