Skip to Content
Vlaanderen investeert in Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken

Vlaanderen investeert in Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert vandaag Water-Land-Schap 2.0 om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan. De oproep richt zich naar lokale besturen, verenigingen, landbouwers en burgers die zich willen verenigen om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Na een eerste succesvolle oproep zijn sinds 2017 al 14 deelgebieden Water-Land-Schap met maatregelen aan de slag. In het kader van de Blue Deal doen we nu een tweede oproep en gaan we op zoek naar projectvoorstellen om op nieuwe locaties een aanpak voor droogte uit te rollen en om innovatieve methodieken te testen op het terrein. Daardoor kunnen de inspanningen worden versneld om water in landelijke gebieden vast te houden. “Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de aanpak van de verdroging van Vlaanderen. De voorbije droge zomers bewijzen dat we geen tijd mogen verliezen. Ik wil dan ook geen nieuwe droge zomer afwachten om te handelen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De oproep richt zich tot lokale besturen, verenigingen, landbouwers en burgers die samen in hun eigen regio oplossingen zoeken om meer water te infiltreren, water langer bovenstrooms vast te houden of zuiniger met het beschikbare water omgaan, zodat er meer water beschikbaar blijft voor de natuur en onze landbouw. Ook wetenschappelijke instellingen, mensen met innovatieve ideeën en bedrijven worden opgeroepen om Water-Land-Schap 2.0 testprojecten op te zetten die droogte in de landelijke gebieden kunnen helpen vermijden. Die innovaties krijgen na hun goedkeuring 2 jaar de tijd om nieuwe methodes, samenwerkingsvormen of een nieuwe combinatie van bestaande technieken uit te testen op het terrein. Minister Demir voorziet 3 miljoen euro om deze vernieuwende initiatieven een kans te geven.

“Door op zoek te gaan naar nieuwe technieken en onze knappe koppen in Vlaanderen de kans te geven om de droogte te lijf te gaan, kunnen we het tij keren”, zegt minister Demir.
“Samenwerking in landelijk gebied is de beste garantie om te komen tot een geïntegreerde aanpak voor droogte, zo leren we uit gebieden die werden opgenomen na de eerste oproep Water-Land-Schap. Door nieuwe locaties in onze open ruimte te zoeken waar een samenwerkingsverband aan de slag kan gaan, kunnen we de strijd nog opvoeren."

 

Story image

 

Naast innovaties zoekt minister Demir naar nieuwe locaties voor Water-Land-Schap 2.0 waar de lokale overheden, verenigingen, landbouwers en burgers samen een gebiedsprogramma voorbereiden om in hun streek droogte tegen te gaan. Na de goedkeuring van de gebiedsprogramma’s in 2022, kan binnen die gebieden volop geïnvesteerd worden in maatregelen die droogte tegengaan door in te zetten op meer infiltratie, het vasthouden van water en het zuinig omspringen met het beschikbare water. Hiervoor is 10 miljoen euro voorzien. De nieuwe projecten kunnen leren uit de aanpak van de reeds lopende Water-Land-Schapsgebieden, die volop aan de slag zijn met 22 demonstatiemaatregelen en 19 lopende Blue Deal projecten.

“Ik ben blij de lokale overheden, verenigingen en wetenschappelijke instellingen, maar ook innovators, burgers en landbouwers de kans te geven om samen in de eigen omgeving mee te werken aan deze nieuwe aanpak om droogte te bestrijden. Enkel door de handen in elkaar te slaan, maken we het verschil”, aldus de minister.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot eind juli 2021. Meer informatie over de oproep en het selectiereglement Water-Land-Schap 2.0: Water-Land-Schap 2.0.

Bekijk ook de inspiratiefilm over enkele succesvolle projecten uit Water-Land-Schap 1.0.

Wie meer informatie wenst of verder contact wil leggen over Water-Land-Schap 2.0, kan zich wenden tot het mailadres waterlandschap@vlm.be of waterlandschap@vmm.be.

Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Liesbeth Gellinck Projectleider

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL