VLM biedt twee programma’s aan om landbouwers te helpen bij hun bemesting

Door het gewijzigde landbouwbeleid en de aangepaste erosie- en mestwetgeving, hebben heel wat landbouwers af te rekenen met bemestingsbeperkingen of bijkomende teelten in het areaal. Daardoor moeten ze hun bemesting bijsturen. Om de bemestingsstrategie voor hun bedrijf op punt te stellen, kunnen ze de BASsistent Balanssimulator 2016 en de Demetertool van de dienst Bedrijfsadvies van de VLM inzetten.

Meer teelten in het areaal brengen om monoculturen te doorbreken, daar kunnen de meeste landbouwers mee leven. Ook groenbedekkers inzaaien om erosie te weren zien de meesten wel zitten. Maar lagere bemestingsnormen toepassen? Dat is een ander paar mouwen. Nochtans is het de realiteit voor veel landbouwers sinds MAP 5 van kracht is. Concreet door de fosfaatklasse waarin hun percelen zijn ingedeeld of doordat ze een focusbedrijf van categorie 2 of 3 hebben. Of omdat ze te weinig stikstofstalen hebben laten nemen in 2015 voor groenten, aardbeien, sierteelt en boomkweek. Het positieve aan MAP 5 is evenwel dat de landbouwers meer keuzevrijheid hebben bij het bemesten van hun percelen. Waar vroeger de stikstof- en fosfaatbemestingsnorm als een individueel maximum werd beschouwd voor elke perceel, geldt nu een bedrijfsbenadering.

BASsistent Balanssimulator 2016 als hulpmiddel voor optimale bemesting
Met de BASsistent Balanssimulator 2016 kunnen de landbouwers een optimale bemesting uitwerken en het effect daarvan op de mestbalans inschatten. Het programma rekent voor hen uit hoeveel mest ze op overschot hebben of hoeveel ruimte er is om organische meststoffen aan te voeren. In het licht van strengere fosfaatnormen, kunnen bedrijven berekenen of (en in welke mate) derogatie bijkomende mestgebruiksruimte doet ontstaan. Daarnaast kunnen ze een simulatie maken van het verplicht aantal derogatiestalen. Verder is het eenvoudig om sommige keuzes te optimaliseren. De landbouwers kunnen de Balanssimulator ook als bemestingsregister gebruiken of voor lastenboeken, zoals IKM, IKKB of Vegaplan.


Demetertool helpt langetermijneffecten bemesting in te schatten
De Demetertool van de VLM helpt de landbouwers om bemestingskeuzes te maken voor de toekomst. De Demetertool begeleidt hen naar een betere bodemkwaliteit en berekent bovendien hun stikstof- en fosfaatbalans op perceelsniveau. De Demetertool kan hen bijvoorbeeld helpen om het fosfaatgehalte te doen dalen zonder een gelijktijdige daling van het organische stofgehalte. Dat door na te gaan wat het langetermijneffect is van hun keuzes rond bemesting, teeltrotatie en groenbedekkers.

VLM organiseert praktijksessies om te leren werken met de programma’s
De VLM organiseert momenteel praktijksessies op verschillende locaties, waarbij landbouwers en

Praktijksessies op maat
Dienstverleners kunnen aan de dienst Bedrijfsadvies vragen om langs te komen in hun kantoren voor een praktijksessie op maat.

Luc Gallopyn

Diensthoofd Bedrijfsadvies, Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact