Skip to Content

VLM verduidelijkt modaliteiten opslag vaste dierlijke mest

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen. Zo kijken ze onder meer na of er een mestdichte vloer, 3 mestdichte muren en een opvang voor de mestsappen aanwezig is.

Artikel 5.9.2 .2 van VLAREM bepaalt dat het afvloeiwater moet worden opgevangen en verzameld in mestdichte gesloten opslagruimten. Voor mestsappen zijn afleidingskanalen of overstorten naar het oppervlaktewater of de openbare riolering niet toegestaan.

Blijkbaar bestaat over die bepaling onduidelijkheid op het terrein. De VLM heeft vernomen van enkele landbouwers dat er adviseurs, bouwfirma’s en andere partijen zijn, die beweren dat een sapscheider of first flush-systeem aan de opvang voor mestsappen een legale oplossing is om te voorkomen dat de opvang snel vol zit. Maar niets in minder waar. De regelgeving is duidelijk, geen enkele vorm van overstorten is toegestaan. Door overstorten komen er immers nog steeds nutriënten in het oppervlakte- of grondwater terecht. Het zijn die nutriënten die een nefaste invloed hebben op de waterkwaliteit en dus ook op de MAP-meetpunten.

Als de toezichthouders van de Mestbank een vorm van overstort vaststellen, zal de betrokken landbouwer dat altijd definitief buiten gebruik moeten stellen of verwijderen.

Bij lozing in de waterloop of de openbare riolering, kunnen ze ook een proces-verbaal opmaken voor het lozen van dierlijke mest en de opslag van dierlijke mest in een mestvaalt niet conform het VLAREM. Het overstort zal verwijderd moeten worden. De Mestbank geeft dergelijke vaststellingen ook door aan het Departement Landbouw en Visserij. Het Departement kan een korting op de basisbetaling toepassen.

Laat je als landbouwer dus nooit zo’n overstort aanpraten. Er is enerzijds de meerkost bij de constructie en anderzijds is het niet legaal, waardoor je een proces-verbaal en mogelijk een geldboete riskeert.

Contacteer ons
Johan De Crop Diensthoofd Handhaving, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Johan De Crop Diensthoofd Handhaving, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL