VLM vraagt samen met partners subsidie aan voor gerichte acties in IJzervallei

De Taskforce Weerbare Westhoek, waar de VLM deel van uitmaakt, heeft een dossier ingediend om een subsidie aan te vragen voor het realiseren van gerichte acties in de IJzervallei.

De taskforce bestaat uit de Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Wegen en Verkeer, Waterbouwkundig Laboratorium, Fluvius, Westkustpolder, Zuidijzerpolder, Middenkustpolder en gemeente Alveringem. Met de aanvraag zetten we een stevige stap richting het klimaatrobuust inrichten van het gebied.

Reactie op wateroverlast

De EFRO-oproep (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 'Weerbare Westhoek' is gelanceerd als reactie op de wateroverlast in november 2023 in de Westhoek. Het is een unieke oproep, waarbij EFRO-steun gecombineerd wordt met Vlaamse steun. Zo kunnen ​ ingediende dossiers tot 90% subsidie krijgen. De oproep is gericht op waterbeheerders die innovatieve investeringen willen doen om het watersysteem van de IJzervallei te versterken zodat de klimaatschokken opgevangen kunnen worden. Basis voor deze acties is het rapport 'Weerbare Westhoek' van de Taskforce Weerbare Westhoek. 

Actieplan

Het rapport 'Weerbare Westhoek' van de Taskforce Weerbare Westhoek heeft een gedetailleerd actieplan opgesteld met concrete maatregelen en verbeterpunten om de waterveiligheid te waarborgen. Dit plan biedt een routekaart voor het aanpakken van de problemen en is gebaseerd op de expertise van verschillende waterbeheerders, die zich engageren deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Dit engagement wordt vertaald in één gezamenlijk aanvraagdossier binnen de EFRO-oproep, waarbij alle betrokken waterbeheerders zich verenigen. Dit toont meteen het grote draagvlak en de bereidwilligheid tot samenwerking aan. Dergelijke aanpak heeft meteen ook een voorbeeldfunctie voor andere, gelijkaardige kwetsbare regio's in Vlaanderen. 

De acties die via de EFRO-oproep kunnen worden gerealiseerd, zijn opgenomen op de kortetermijnlijst van het rapport 'Weerbare Westhoek'. Dit betekent dat deze projecten prioriteit hebben en dringend moeten worden uitgevoerd om de veerkracht van de regio tegen overstromingen te vergroten. De voorgestelde investeringen zijn integraal en richten zich op koppelkansen en multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat ze niet alleen de waterveiligheid (als de som van de aanpak van zowel teveel aan water als de tekorten) verbeteren, maar ook andere voordelen bieden, zoals woon- en leefkwaliteit, economische en ecologische ontwikkelingen.

Concrete acties

De steden en dorpen in de IJzervallei worden beter beschermd door het investeren in bedijking voor Stavele en Roesbrugge en een dijklichaam voor Diksmuide. Bovenstroomse maatregelen moeten het water langer vasthouden en de afstroom naar de IJzervallei vertragen, dit door de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, herprofileringen van waterlopen het plaatsen van stuwen en schuiven. Waterveiligheid wordt gegarandeerd door de uitlaatconstructies aan de Ganzepoot toekomstbestendig aan te pakken, de pompinfrastructuur te moderniseren en na te gaan waar noodinfrastructuur noodzakelijk is. 

Maximale subsidie

Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg, VMM, VLM, AWV, Waterbouwkundig Labo, Fluvius, Westkustpolder, Zuidijzerpolder, Middenkustpolder en gemeente Alveringem hebben de handen in elkaar geslagen voor deze belangrijke maatschappelijke uitdaging in de Westhoek. We vragen via dit dossier een investeringsbedrag van 19.153.000 euro aan, daarin zit het maximale beschikbare subsidiebedrag binnen deze EFRO-oproep vervat. Beslissing wordt half mei verwacht.

 

Brecht Igodt

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact