Skip to Content
Voedermaatregelen en aangepaste bedrijfsvoering kunnen mestproductie reduceren

Voedermaatregelen en aangepaste bedrijfsvoering kunnen mestproductie reduceren

Uit een recente studie die het ILVO uitvoerde in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, blijkt dat er nog bijkomende mogelijkheden zijn om minder stikstof en/of fosfaat te produceren uit dierlijke mest door het gebruik van goed gebalanceerde voeders en een aangepaste bedrijfsvoering. Door die maatregelen kan de impact van de mestproductie op de waterkwaliteit aan de bron nog verder aangepakt worden. De economische haalbaarheid van die maatregelen is nog niet onderzocht. In samenspraak met de sector zullen de meest interessante maatregelen geselecteerd worden om verder te onderzoeken.

De studie gaat na wat beter kan op het vlak van voedersamenstelling en nutriëntenuitscheiding voor rundvee, varkens en pluimvee. Daarnaast wordt onderzocht of andere voederstrategieën en maatregelen de voederconversie kunnen verbeteren om zo de nutriëntenuitscheiding te verlagen.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat bij rundvee nog een opmerkelijke verlaging van de fosfaatexcretie mogelijk is door gebruik te maken van fosforarme krachtvoeders, mineralenkernen en grondstoffen. Het effect wordt nog versterkt als de fosforarme mest wordt aangewend op gras, wat resulteert in een lagere fosforinhoud van het gras, en dus een gunstigere voedergrondstof voor de fosfaatexcretie. Daarnaast adviseren de onderzoekers om te voederen naar DVE-behoeften en lagere OEB-behoeftes in combinatie met individueel bijsturen van de krachtvoeder- en/of eiwitcorrectorgift.

Bij varkens is er al heel wat gerealiseerd door het gebruik van laag eiwit- en fosforvoeders te stimuleren. De excretie kan nog verder verlaagd worden door het gebruik van gepelleteerd voeder, toevoeging van nieuwe fytasen met een hoger fytaatafbraakpercentage, het inzetten van een vierder fase op het einde van de afmestperiode en de introductie van twee fasenvoedering tijdens de dracht.

Bij pluimvee zijn er nog volop zaken in ontwikkeling om de fosfor- en eiwitgehaltes in de voeders verder te verlagen. Maar ook op het vlak van bedrijfsvoering kan er verbetering worden gerealiseerd door bijvoorbeeld de keuze voor witte hybride leghennen in plaats van bruine, het afzonderlijk afmesten van hennen en hanen van slachtkuikens en multifasenvoedering voor slachtkuikens.

Studie “Mestproductie reduceren via voedermaatregelen”

De studie “Mestproductie reduceren via voedermaatregelen – stikstof- en fosfaatexcretie reduceren via voedermaatregelen bij rundvee, varkens en pluimvee” bevat nog meer strategieën en werd uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het betreft een literatuurstudie, waarbij de input van experten werd gevraagd. Tijdens de studie werden ook de stakeholders uit de veevoederindustrie en landbouworganisaties betrokken om de stand van zaken en haalbaarheid van de maatregelen af te toetsen.

De resultaten van de studie, alsook een uitgebreide samenvatting van de studie zijn beschikbaar op de website van de VLM op www.vlm.be > themas > mestbank > achtergrond > cijfers en studies > studies

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Monique Van Oeckel Dienst mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Monique Van Oeckel Dienst mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL