Skip to Content
Voer ook dit najaar geen grondbewerkingen uit op de teeltvrije zone

Voer ook dit najaar geen grondbewerkingen uit op de teeltvrije zone

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Controle/handhaving/teeltvrije-zone/Paginas/default.aspxHoudt u ook dit najaar rekening met de wetgeving rond de teeltvrije zone? Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Bij de aanleg van de teeltvrije zone in 2018, mag u eenmalig wel een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. Als u een grasstrook aanlegt, voorkomt u dat de teeltvrije zone in de toekomst wordt overwoekerd door onkruiden. Een echte aanrader dus. Leg dit najaar dus het best een grasstrook aan op de teeltvrije zone, terwijl u het perceel klaarlegt voor de winter of de inzaai van het wintergraan doet.

Eerste controleresultaten zijn bekend
Sinds dit voorjaar voeren de toezichthouders van de VLM, intensief controles uit op de naleving van de 1 meter teeltvrije zone. Wie de regels op de teeltvrije zone aan zijn laars lapt, riskeert een sanctie.

Er zijn dit voorjaar al 780 percelen gecontroleerd. Er bleken 293 percelen nog niet in orde te zijn. De 169 betrokken landbouwers kregen een schriftelijke aanmaning of raadgeving, om alsnog een teeltvrije zone aan te leggen. En die aanpak loont. Want uit de hercontroles van deze zomer, blijkt dat bijna alle landbouwers bij de inzaai van het nieuwe gewas rekening hebben gehouden met de teeltvrije zone. Slechts 1 landbouwer zaaide opnieuw een teelt in binnen de teeltvrije zone. Hij kreeg een proces-verbaal en mag zich aan een sanctie verwachten.

Niet alle landbouwers wisten dat elke vorm van grondbewerking verboden is in teeltvrije zone
Tijdens de controles bleek, dat nog niet alle landbouwers volledig op de hoogte waren van de wetgeving rond de teeltvrije zone. Zo stelden de toezichthouders vast dat er nog grondbewerkingen werden uitgevoerd in de teeltvrije zone, en dat specifiek bij de inzaai van een gewas buiten de teeltvrije zone. Dat is niet toegestaan. De eerste meter langs alle waterlopen mag niet meer bewerkt worden, ook niet bij de inzaai van een teelt buiten de teeltvrije zone. Inbreuken hierop zullen gesanctioneerd worden.

Landbouwers die gras hebben ingezaaid, zijn daar tevreden over
De toezichthouders hebben de landbouwers tijdens de controles aangeraden om een niet-productieve grassoort in te zaaien in de teeltvrije zone. Zo is de strook, als een gepast maaibeheer wordt toegepast, vlot te onderhouden. Bij de hercontroles deze zomer, bleek dat die raad effectief is opgevolgd door een aantal landbouwers. De ervaringen waren positief en de teeltvrije zone zag er net en beheersbaar uit. Landbouwers die toch onkruiden lieten woekeren, raden we hierbij aan om alsnog gras in te zaaien dit najaar.

Veel gestelde vragen over de teeltvrije zone
Bekijk op de VLM-website vaak gestelde vragen over de teeltvrije zone. U vindt die rubriek op www.vlm.be > Mestbank > Controle > Handhaving > Controle op teeltvrije zone: veel gestelde vragen

 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Johan Decrop Diensthoofd handhaving
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Johan Decrop Diensthoofd handhaving
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL