Wandelhappening Biscopveld toont realisaties natuurinrichtingsproject

Vrije en geleide wandelingen in Gulke Putten en vallei van de Blauwhuisbeek (Vagevuurbossen)

Op zondag 2 september zijn natuur- en wandelliefhebbers van alle leeftijden van harte welkom in de Gulke putten en de Vagevuurbossen. Die dag organiseren de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt vrije en geleide wandelingen in het gebied met extra uitleg over de natuurinrichtingswerken die er de voorbije jaren al werden uitgevoerd en nog op de planning staan.

Het doel van het natuurinrichtingsproject is de Europees beschermde leefgebieden voor planten en dieren in het Biscopveld beter in te richten waarbij de focus zowel op heideherstel als bosuitbreiding ligt. De meeste werken werden en worden uitgevoerd op gronden van overheden en van Natuurpunt.

Gulke Putten en vallei van de Blauwhuisbeek (Vagevuurbossen) in de kijker

De Gulke Putten, in en rond het radiozendstation van Wingene, zijn gekend bij natuurliefhebbers omdat ze veel bedreigde planten en diersoorten herbergen. In de Gulke Putten zijn dat bijv. struikhei en dophei, kleine en ronde zonnedauw, vinpootsalamander en levendbarende hagedis, boompieper, wespendief en zwarte specht. De natuurinrichtingswerken zijn aanvullend geweest aan de werken die Natuurpunt in de Gulke Putten heeft uitgevoerd in het kader van het LIFE+ natuurherstelproject “Vlaams veldgebied”.

De natuurinrichtingswerken legden enerzijds de focus op de aanleg en het herstel van vennen, poelen en laagtes voor amfibieën en zijn anderzijds gericht op heideherstel in zones waar eerder bomen zijn gekapt. Een netwerk van vennen en poelen is van groot belang voor het behoud van amfibieën.

Het tweede gebied is de Vallei van de Blauwhuisbeek in de Vagevuurbossen (in beheer bij ANB), waar de focus van de werken lag op het realiseren van natte natuur, bosuitbreiding en heideherstel. Dit gebied leent zich uitstekend voor zachte vormen van natuurbeleving.

Op de percelen langs de Blauwhuisbeek werd in 2015 en 2016 de fosfaatophoping in de bodem verwijderd door enkele decimeters van de toplaag af te graven of te ‘plaggen’. Dat heeft ontwikkelingskansen geboden aan bloemrijke en heischrale graslanden (verwant aan heide maar minder dwergstruiken en meer grassen en kruiden).

Door akker– en grasland te beplanten met inheemse loofbomen zoals eik, creëren we kansen voor meer natuurlijk bos. Uiteindelijk zorgt de overheid in het ruimere gebied Biscopveld voor een grotere oppervlakte waardevol bos.

Op plekken waar vroeger veldvijvers waren, werden in 2015 enkele nieuwe plassen, poelen en laagtes gegraven. Het cultuurhistorisch erfgoed werd zo hersteld en de Europese natuurdoelen voor het Biscopveld met meer natte milieus gerealiseerd. Een aantal van deze nieuwe plassen herbergen al zeldzame waterplanten, zoals het duizendknoopfonteinkruid. Rond de vijvers vinden vleermuizen ook makkelijk insecten.

Werk in uitvoering

De terreinwerken zijn gestart in 2013 en gespreid over een periode van 11 jaar. De kostprijs van de werken in de Gulke Putten bedraag ca € 455 000, de uitvoering in Blauwhuisbeek ca. € 442 000.

Naast de werken in de Gulke Putten werden ook al natuurherstelwerken afgerond in de Aanwijsputten en de Bornebeek te Beernem.
De kosten worden volledig gedragen door de Vlaamse Overheid via het instrument natuurinrichting.

Volgende dossiers staan nog op de planning:

  • Bouw kijktoren en kijkkamer Aanwijsputten (Beernem): uitvoering voorzien juli 2018, na het broedseizoen
  • Deelgebied Caluwenbroekvijver en omgeving (Wingene): opmaak technisch ontwerp in 2018 en uitvoering gepland in 2019
  • Deelgebied "Biscopveld" met o.m. bebossing in het provinciedomein: opmaak technisch ontwerp voorzien in 2020 en uitvoering voorzien in 2021 

Wandel mee en verken

Wandeling Gulke Putten: start Centrale B, Predikherenstraat - Wingene (tegenover bushalte)
Wandeling Vagevuurbossen: start parking Aanwijs, Reigerlostraat 18 - Beernem

 

Zowel in de voor- als in de namiddag kan je geleide wandelingen volgen, deze duren ongeveer 1,5 uur. 's Morgens wordt er gestart om 9u30, 's middags om 14u. Zeker voor de geleide wandelingen is het aangewezen om in te schrijven. Dit kan via dit inschrijvingsformulier.

Historiek

De start van het natuurinrichtingsproject gaat terug tot 2006. Toen vroeg Natuurpunt aan de VLM of het instrument landinrichting kon worden ingezet voor natuurherstelmaatregelen in en om het natuurgebied van de Gulke Putten in Wingene. Het Agentschap voor Natuur en Bos vond begin 2007 dat een natuurinrichtingsproject meer aangewezen was, gelet op de schaal en de aard van de vereiste ingrepen. In 2008, exact 10 jaar geleden, werd het onderzoek naar de haalbaarheid van natuurinrichting afgerond. Een jaar later, in 2009, was het natuurinrichtingsproject Biscopveld een feit. Het project Biscopveld beslaat uiteindelijk 1.015 ha. Vier gemeenten werden betrokken bij het project: Wingene, Ruiselede, Beernem en Oostkamp. De VLM staat in voor de uitvoering van de werken i.s.m. het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Els Seghers

adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Joy Laquière

projectleider

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact