Werken omgeving Eendenkooi voor meer natuur en aangenaam wandelen in Berlare

Het is zover! Het startschot voor de natuurherstelwerken en natuur-recreatieve werken voor de omgeving van de Eendenkooi in Berlare is gegeven. Er zijn drie werfzones aangeduid: de Eendenkooi, de oeverzone aan kleine Donk en de Brieldijk. De werken zullen ongeveer 120 werkdagen duren en kosten ca 540.000 euro. De toegankelijkheid van het recreatiedomein Nieuwdonk, de Eendenkooi, de aaidierenweide en de wandelpaden in de omgeving is beperkt tijdens de uitvoering van de werken.

De aannemer Hens NV. start met voorbereidende werken begin februari. Concreet gaat het enerzijds over het klaarmaken van de werfzones en plaatsen werfborden en anderzijds over het rooien van bomen (voornamelijk populieren) zodat de nieuwe inrichting voor natuurontwikkeling en recreatie kan gebeuren.

De toegankelijkheid van het recreatiedomein Nieuwdonk, de Eendenkooi, de aaidierenweide en de wandelpaden in de omgeving is beperkt tijdens de uitvoering van de werken. Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be/berlarebroek) zal de volledige duur van de werken aangeduid worden wanneer de verschillende werfzones wel of niet toegankelijk zijn.

Werken in de zone Eendenkooi

De omgeving van het voormalig dierenpark wordt omgevormd tot een natuur-recreatieve zone met structuurrijk bos, rietmoeras en een natuurlijke speelzone. De speeluitdagingen worden pas na de uitvoering van de omgevingswerken geplaatst en zullen beter geïntegreerd zijn in het natuurlandschap.

Vorig jaar is het nest van de ooievaars in het water gevallen. Daarom plaatsen we nu 4 ooievaarswielen zodat de dieren opnieuw een nest kunnen bouwen en we binnenkort jongen mogen verwelkomen.

Aan de rand van de wandelpaden worden de oude populieren gerooid. Op die manier zorgen we voor meer veiligheid voor de wandelaars en komt er een meer geleidelijke overgang in de bosrand. Enkele van de te rooien populieren en eiken komen in aanmerking om er later een houtsculptuur van te maken.

De bakenboom aan het kooikerhuisje blijft behouden omdat hij een grote cultuurhistorische en ecologische waarde heeft. De boom wordt wel gesnoeid zodat iedereen er veilig langs kan blijven lopen. Tijdens de werken wordt de wortelzone van de boom beschermd.

Enkele oude afgetakelde bomen blijven toch staan omdat er wellicht vleermuizen in zitten. De bomen in de buurt die gerooid worden, daarvan worden de takken voorzichtig verwijderd en in het bos gelegd.

Een riet- en moeraszone en een vooroever voor rietontwikkeling langs het toegangspad wordt aangelegd en is nodig als leefgebied voor vissen en vogels. Er komt ook een extra ruimte voor bosontwikkeling.

We leggen nieuwe paden aan met banken en picknickplaatsen en bouwen een vlonder.

Ter hoogte van de oever Kleine Donk wordt een natuurvriendelijke riet- en moerasoever aangelegd. Hiervoor verdwijnen enkele bomen langs de oever. Voor de veiligheid van de wandelaars worden ook hier enkele bomen verwijderd langs het wandelpad. De aansluitende populierenaanplant op het recreatiedomein van Nieuwdonk wordt gerooid, maar in de winter van 2020-2021 opnieuw aangeplant. Hierdoor zal het doorzicht van en naar het recreatiedomein tijdelijk meer open zijn. Na een aantal jaren zal het bos terug in volle ontwikkeling zijn en opnieuw een groen scherm vormen.

Langs de Brieldijk bouwen we een kijkwand en een natuur-educatieve vlonder. De toegangszones tot de Eendenkooi wordt opgefrist.

Projectpartners

De partners van het natuurinrichtingsproject zijn de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), agentschap Natuur en Bos (ANB); de gemeente Berlare, de provincie Oost-Vlaanderen, vzw Durme en de polder tussen Schelde en Durme. Ook het Regionaal Landschap Schelde Durme volgt het project actief op.

De bijzondere natuur versterken

Natuurinrichting focust in de eerste plaats op het inrichten in functie van natuur. Het projectgebied (379 ha) behoort tot het Europese netwerk van de Speciale Beschermingszones (SBZ), waar de overheid extra inspanningen levert om de bijzondere natuurwaarden te behouden en te verbeteren. Er komen specifieke inrichtingswerken om het aanwezige laagveen, de drijftillen, de ondergedoken en drijvende waterplantvegetaties en natte elzenbroekbossen te herstellen. Ook het ontwikkelen van soortenrijke graslanden en rietmoeras is een doel, die zijn immers nodig als leefgebied voor typische moerasvogels zoals roerdomp, woudaap en snor. Door de aanleg van meer natuurlijke oevers zal jonge vis betere beschutting vinden en meer kans hebben om op te groeien. In combinatie met het wegwerken van enkele vismigratieknelpunten zal het visbestand hiervan profiteren. Door al deze maatregelen wordt de omgeving van Berlare Broek en Donkmeer meer dan ooit een groene parel aan de Schelde.

Ook aandacht voor de recreant

Naast de natuur zal het project aandacht hebben voor landschappelijke kwaliteit en recreatie. In het groene hart van het gebied wordt het huidige dierenpark omgevormd tot een avontuurlijke natuurspeelzone. Van daaruit kan je via een pad naar de oevers van de Nieuwdonkplas een modernere aaidierenweide bezoeken. Op sommige plaatsen komen hengelsteigers en algemeen krijgen paden, infoborden, zitbanken, picknickplaatsen een opfrissing. 

De geplande inrichtinsgwerken in de omgeving Berlare Broek en omgeving Donkmeer betekenen een ware facelift, die het gebied een vernieuwde positieve uitstraling zullen geven.

 

 

Els Seghers

adjunct-woordvoerder

Ann De Grande

Projectleider VLM

Hannelore Van De Wiele

Gebiedsgerichte werking, ANB

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact