Woonwijk Vorsevijvers en water in harmonie na herinrichting

Gisteren wandelden de bewoners van de wijk Vorsevijvers hun vernieuwde wijk en het omliggende natuurgebied in Wingene in. Na heel wat riolerings- en wegenwerken en andere terreinwerken, is de leefomgeving er nu helemaal in harmonie met het water. ​
De ​ gemeente Wingene, Aquafin NV, de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkten intensief samen aan de herinrichting van de wijk en het natuurgebied.

Proper water in rivieren en beken

Het afvalwater van ca. 150 huizen in de Vorsevijvers kwam tot voor kort rechtstreeks in de Blauwhuisbeek terecht. Aquafin en de gemeente Wingene sloten het afvalwater aan op het rioleringsnet. Er werden ook nieuwe afvalwaterleidingen aangelegd in de Hazelnoot-, Brem-, Bosbessen- en Vlierbessendreef. Vanuit het pompstation gaat het afvalwater nu door een lange persleiding naar het rioleringsstelsel in de Beernemsteenweg. Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat. De investering voor Aquafin en Wingene bedroeg 3.000.000 euro. De VMM staat via een resultaatsverbintenis in voor de financiering van een deel van de rioleringswerken.

Vernieuwde wegen en nieuwe trage doorsteek

De wegen in het domein en de toegangsbrugjes over de beek werden mee aangepakt en vernieuwd. Er kwam ook een nieuwe fiets- en wandeldoorsteek tussen de Vorsevijvers en de Fazantendreef. De VLM stond in voor de grondverwerving via onteigening en de inrichting van het fiets- en wandelpad. Het vormt tegelijk de recreatieve verbinding tussen de onthaalpoort Wildenburg en het noordelijk deel van het landschapspark Bulskampveld. De landinrichtingswerken voor het nieuwe fiets- en wandelpad kostten 80.000 euro. De gemeente Wingene nam daarvan 30% voor haar rekening.

Wijk beschermd tegen wateroverlast

De VLM stond in voor de aankoop van 33 hectare bos, heide en dreven ten zuiden van de woonwijk Vorsevijvers. In het ANB-domein Blauwhuisbossen heeft de VLM over een lengte van 540 meter een nieuwe loop voor de Blauwhuisbeek aangelegd om het overstromingsrisico in de woonwijk te beperken. De beek lag voorheen geklemd tussen de straten van de wijk. Rond het nieuwe stuk van de Blauwhuisbeek die door het bos slingert, kan zich mooie natte natuur ontwikkelen. De provincie West-Vlaanderen staat in voor het beheer van de nieuwe waterloop. Het oude tracé wordt ingeschakeld voor het opvangen en bufferen van het ontkoppelde regenwater van de woonwijk.

De VLM kocht een stroomafwaarts gelegen weilandperceel van 4,9 hectare aan dat paalt aan de woonwijk. In samenwerking met de Provincie, die ondertussen eigenaar en beheerder is van het terrein, werd een natuurlijke overstromingszone aangelegd door grond af te graven en er elders het terrein mee op te hogen. De afgegraven zones bestaan uit ca. 2,7 hectare vochtig grasland en 1,1 hectare open water en moerasvegetatie. Ruim 1,7 hectare werd door de bewoners van de Vorsevijvers bebost tijdens de Dag van de Natuur op 27 november 2021.

overstromingszone gezien van op het nieuwe brugje
overstromingszone gezien van op het nieuwe brugje

Het natuurlijk overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 10.000 m³ en kan pas overstromen vanaf een bepaald (hoog) peil. Zo wordt de woonwijk beschermd tegen wateroverlast. Een wandelpad en een houten voetgangersbrugje over de Blauwhuisbeek ontsluiten het geheel. De VLM deed haar bijdrage via het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs. De werken voor de nieuwe Blauwhuisbeek en de natuurlijke overstromingszone kostten 457.000 euro. Daarvan werd 30% betaald door de Provincie West-Vlaanderen.

In het voorjaar van 2022 legden het Agentschap voor Natuur en Bos en gemeente Wingene in de Blauwhuisbossen nog een halfverhard fiets- en wandelpad aan tussen de Blauwhuisbossen richting Wildenburg.

 

 

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met