Skip to Content

Zeg niet te gauw ’t steekt niet zo nauw!

Uitgebreid partnerschap in land- en tuinbouw geeft start van sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

MAP-man voorgesteld
 

Onder de slogan “Zeg niet te gauw ’t steekt niet zo nauw!” werd op 21 maart 2016 een sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit gelanceerd. Om de doelstellingen voor waterkwaliteit in Vlaanderen te halen moeten we nu actie ondernemen. Het idee komt uit de land- en tuinbouwsector zelf en wordt ondersteund door de overheid. Een uitgebreid partnerschap van landbouworganisaties, het C.V.B.B. en de Vlaamse erkende praktijkcentra en betrokken administraties zet zijn schouders onder de campagne. De partners engageren zich om gedurende het jaar hun acties en communicatie-initiatieven rond bemesting en verbetering van de waterkwaliteit op mekaar af te stemmen en te communiceren naar land- en tuinbouwers. Bij de lancering van de sensibiliseringscampagne werd ook MAP-man voorgesteld, een stripfiguur die gedurende de campagne regelmatig iedereen bij de les houdt.

 

Verbetering waterkwaliteit: geen tijd meer te verliezen

Vlaanderen kende de afgelopen 15 jaar een gestage verbetering van de kwaliteit van zowel het oppervlakte- als het grondwater maar lang niet overal en lang niet snel genoeg. De voorbije jaren is er eerder sprake van stagnatie. Met de sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit willen de partners de urgentie benadrukken en een kantelmoment in de resultaten van de waterkwaliteit veroorzaken. MAP5 loopt van 2015 tot en met 2018 maar reeds in de tweede helft van 2017 is een tussentijdse evaluatie (de zogenaamde mid-term review) voorzien voor Europa. De tussentijdse evaluatie heeft tot doel om een stand van zaken op te maken van MAP5 omtrent de aanpak, uitvoering, resultaten en effectiviteit.  We hebben echter geen tijd te verliezen en moeten  nu actie ondernemen. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen willen we de waterkwaliteit verder verbeteren.

Partners in land- en tuinbouw bundelen de krachten

Om het grote belang van de bemestingspraktijken en de impact op de waterkwaliteit te benadrukken slaan de landbouworganisaties, het CVBB en de praktijkcentra en betrokken administraties de handen in elkaar om die kernboodschap de wereld in te sturen. Ze willen met een sensibiliseringscampagne, praktisch advies, begeleiding en aanwezigheid op het terrein die boodschap versterken en waarmaken.

De rode draad in de communicatie over bemesting dit jaar is het benadrukken van de urgentie én het aanreiken van praktisch bruikbare tips en oplossingen om efficiënt(er) te bemesten en nutriëntenverliezen en pesticiden naar het milieu te voorkomen. Het thema wordt het ganse jaar door in de aandacht gehouden.

Zeg niet te gauw ’t steekt niet te nauw!

Met de campagneslogan “Zeg niet te gauw ’t steekt niet te nauw!” willen de partners de nodige bewustwording creëren bij land- en tuinbouwers. Zowel vóór, tijdens als na het bemesten kunnen door het toepassen van de beste praktijken betere resultaten worden bereikt. Voor landbouw én milieu. Land- en tuinbouwers hebben meer in de hand dan doorgaans wordt gedacht. De onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, bedrijfsbegeleiders, consulenten en erfbetreders worden opgeroepen hun kennis te delen en land- en tuinbouwers waar mogelijk te adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Er zijn de voorbije jaren duidelijk stappen vooruit gezet, maar er zijn bijkomende inspanningen nodig. Zorgvuldig en oordeelkundig bemesten volgens de MAP-normen is van het grootste belang. Het is een kwestie van solidariteit dat iedereen op dat vlak zijn verantwoordelijkheid neemt en er zo mee voor zorgt dat we samen de economische impact van het mestbeleid zo veel mogelijk kunnen beperken én de kwaliteit van zowel het oppervlakte- als het grondwater verder verbeteren.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL