15 nieuwe LEADER-gebieden erkend voor periode 2023-2027

15 gebiedscoalities dienden begin juni van dit jaar een kandidatuur in voor een erkenning tot LEADER-gebied. Na een beoordelingsprocedure bekrachtigt de Vlaamse Regering de erkenning en de financiering van de 15 LEADER-gebieden. Hun erkenning loopt tot en met 2027. De LEADER-gebieden kunnen rekenen op middelen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), Vlaanderen en de provincies om acties rond plattelandsontwikkeling uit te voeren. Daarbij staat werken aan innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen centraal.

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: ‘LEADER stimuleert een innovatieve plattelandseconomie, meer lokale samenhorigheid en een kwaliteitsvol landschap. Het groot aantal kandidaat-LEADER-gebieden toont dat het enthousiasme van plattelandsbewoners, organisaties, het middenveld, lokale besturen en landbouwers groot is om de handen daarvoor in elkaar te slaan. Dat de lokale gemeenschap het potentieel van ons platteland voluit benut, kan ik alleen maar toejuichen.’


De 15 LEADER-gebieden zijn:

 • Westhoek
 • Noord-West-Vlaanderen
 • Midden-West-Vlaanderen
 • Meetjesland – Leievallei
 • Vlaamse Ardennen tot Dender
 • Waasland
 • Pajottenland+
 • Hageland+
 • MarkAante Kempen+
 • Kempen Oost
 • Kempen Zuid
 • Kempen
 • Maasland
 • Haspengouw Zuidoost
 • Haspengouw Zuidwest

Erkenning tot LEADER-gebied: procedure

Op 3 november 2022 lanceerde Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de Vlaamse provincies de oproep voor LEADER-gebieden en lokale actiegroepen.

Kandidaat Lokale Actiegroepen moesten tegen 15 februari 2023 een ontwerpversie van de lokale ontwikkelingsstrategie bezorgen aan de provincie of provincies waar hun kandidaat-LEADER-gebied ligt. Die strategie omvat de afbakening van het LEADER-gebied en omschrijft de acties die de Lokale Actiegroep wil uitvoeren om de lokale noden en uitdagingen aan te pakken.

In maart van dit jaar gaf een technische werkgroep van experten een eerste advies over de kandidatuur. De kandidaat lokale actiegroepen konden op basis daarvan hun strategie bijwerken. De definitieve versie moest ten laatste op 31 mei ingediend zijn bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Nu de nieuwe LEADER-gebieden erkend zijn kunnen de lokale actiegroepen hun strategie tot en met 2027 uitvoeren. Ze krijgen daarvoor middelen uit het GLB, aangevuld met middelen van ​ Vlaanderen en de provincies.

Wat is Leader

LEADER (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties formuleren.

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Voor de periode 2023-2027 moeten die LEADER-gebieden opnieuw gevormd worden.

LEADER focust op drie prioritaire thema’s: innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, ​ biodiversiteit en landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen.

Meer informatie

www.vlm.be/leader

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact