Bewoners planten bos aan in nieuwe overstromingszone

Bewoners van de woonwijk Vorsevijvers in Wingene trotseerden vandaag het barre weer om een bos aan te planten. Ze deden dat op het terrein dat zopas als natuurlijke overstromingszone naast de Blauwhuisbeek is aangelegd. De aanplanting gebeurt als compensatie voor de kappingen die nodig waren voor de herinrichting van de onthaalparking Aanwijs in Beernem.

De inwoners van de Vorsevijvers kregen een uitnodiging in de bus om samen met het provinciebestuur, het gemeentebestuur, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij bomen te planten in de nieuwe natuurzone vlak bij de wijk. De Vereniging voor mede-eigenaars Vorsevijvers zette haar schouders onder de plantactie. Een veertigtal bewoners kwam planten. Er gingen 1870 stuks bosplantsoen de grond in.

De bomen werden aangeplant op een nieuw aangelegde heuvel naast de Blauwhuisbeek. De heuvel maakt deel uit van de nieuwe natuurlijke overstromingszone. Ze zullen een droog bos vormen met haagbeuk, lijsterbes en vooral zomereik. Een aannemer vertrouwt binnenkort nog 2000 planten aan de grond toe, deels om vochtig bos te creëren (met zwarte els, fladderiep, trilpopulier en gewone vogelkers) en deels om bosranden te vormen (met hazelaar, sleedoorn, wegedoorn, Gelderse roos, sporkehout en gewone vogelkers). De Vorsevijvers, op de grens van Wingene en Hertsberge, zullen zo in totaal 1,7 hectare bos rijker zijn na het plantseizoen 2021-22.

De aanplant maakt deel uit van het ruimere pakket van waterbeheerwerken aan de woonwijk Vorsevijvers, die al enkele jaren aan de gang zijn. Op initiatief van Aquafin en de gemeente Wingene wordt het afvalwater van de 170 huizen van de wijk vanaf volgend jaar afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wingene. Aquafin voerde daarvoor de nodige werken uit.

In het ANB-domein Blauwhuisbossen legde de VLM over een lengte van 540 meter een nieuwe beekloop aan om het overstromingsrisico in de woonwijk te beperken. Maar ook aan natuur werd gedacht. De nieuwe beekloop slingert door het bos waarrond mooie natte natuur kan ontwikkelen. Het oude tracé van de beek wordt gebruikt om het ontkoppelde regenwater van de woonwijk op te vangen en af te voeren.

De VLM kocht een stroomafwaarts gelegen weilandperceel van 4,9 hectare aan dat paalt aan de woonwijk. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, die eigenaar wordt van het terrein, ​ legde de VLM hier in 2020-21 een natuurlijke overstromingszone aan door grond af te graven en elders op het terrein op te hogen. ​ De afgegraven zones bestaan uit ca. 2,7 hectare vochtig grasland en 1,1 hectare open water en moerasvegetatie. Het grootste deel van het opgehoogd terrein wordt nu bebost (ca. 1,1 hectare). De uitkijkheuvel blijft omwille van het zicht grotendeels open.

Bescherming tegen wateroverlast

Het natuurlijk overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 10.000 m³. Het zal pas overstromen vanaf een bepaald (hoog) peil. Zo wordt de woonwijk bijkomend beschermd tegen wateroverlast.

Een nieuw wandelpad en een houten voetgangersbrugje over de Blauwhuisbeek maken het geheel toegankelijk. Zo is dit terrein, dat eerst en vooral als functie heeft om water te bergen, tegelijk een nieuw natuurplekje waar de inwoners van de Vorsevijvers een frisse neus kunnen halen.

De aanleg van de overstromingszone is onderdeel van het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs van de VLM. Ook de herinrichting van de onthaalparking Aanwijs in Beernem, ca. 1 kilometer verderop, maakt deel uit van dit project.

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact