Steun voor kleinschalige projecten die investeren in klimaatbestendige Oudlandpolder

Inwoners en organisaties kunnen cofinanciering krijgen van de Vlaamse Landmaatschappij voor projecten die ze zelf uitvoeren om de leefomgeving in de Oudlandpolder te verbeteren of klimaatbestendiger te maken. Projecten van 1000 tot 30.000 euro kunnen een toelage van 50% krijgen. Aanvragen voor projecten in de gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke zijn welkom bij de VLM tot uiterlijk 17 november 2023.

De cofinanciering van kleinschalige projecten die uitgevoerd worden door burgers, bedrijven, verenigingen, scholen, … is een initiatief van het landinrichtingsproject Oudlandpolder van de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM lanceerde in juni 2022 een eerste oproep voor dergelijke projecten of "uitvoeringsinitiatieven". 15 projectaanvragen werden toen goedgekeurd, voor een bedrag van 273.436 euro. Ze zijn alle in uitvoering of uitgevoerd. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt nu opnieuw middelen vrij om via het landinrichtingsproject Oudlandpolder dergelijke kleinschalige projecten te cofinancieren. Er is een budget van 300.000 voorzien.

De Vrije Basisschool ’t Boompje in Stalhille heeft met subsidie voor een kleinschalig project de speelplaats onthard en vergroend. De dakgoten die uitgeven op de speelplaats, werden aangesloten op een infiltratieput. Foto's: Tuinen Vandenberghe Christophe.
De Vrije Basisschool ’t Boompje in Stalhille heeft met subsidie voor een kleinschalig project de speelplaats onthard en vergroend. De dakgoten die uitgeven op de speelplaats, werden aangesloten op een infiltratieput. Foto's: Tuinen Vandenberghe Christophe.

De steun is bestemd voor projecten met een totale kostprijs tussen 1000 en 30.000 euro die de aanvrager zelf uitvoert binnen de twee jaar na de goedkeuring van de aanvraag. De toelage bedraagt 50% van de totale kostprijs en mikt op projecten die

  • zorgen voor extra capaciteit om water op te slaan of om regenwater te laten infiltreren in de bodem. Bijv. door oppervlaktes te ontharden, poelen aan te leggen, private waterlopen op te stuwen, percelen te vernatten met plasdraspompen;
  • zorgen voor extra groen en meer weilanden om de effecten van klimaatverandering te milderen. Bijv. door (schaduw)bomen, hagen, heggen of houtkanten, een pluktuin of een boomgaard aan te planten in het buitengebied of in een historische kern (Zwankendamme, Lissewege, Stalhille, Zuienkerke, Nieuwmunster, Houthave, Meetkerke, Vlissegem en Klemskerke);
  • de biodiversiteit vergroten door natuurherstel of -ontwikkeling;
  • infrastructuur bouwen voor onthaal van streekbezoekers.

De Oudlandpolder is het landelijk gebied ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Het open polderlandschap in de Oudlandpolder is eeuwen geleden door de mens gemaakt. Door dijken te bouwen, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen. Nu is de Oudlandpolder, zo ​ laaggelegen en dicht bij de Noordzee, kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom werken overheden en organisaties via het landinrichtingsproject Oudlandpolder samen om de regio klimaatbestendiger te maken. Dat betekent o.m.: meer regenwater opslaan en vertraagd afvoeren, verzilting van de waterlopen en de bodem tegengaan, het waterpeilbeheer aanpassen aan nieuwe omstandigheden. In juni liep hierover een eerste openbaar onderzoek.

In de zone binnen de rode lijn worden projecten gesubsidieerd.
In de zone binnen de rode lijn worden projecten gesubsidieerd.

Zoals uit de eerste reeks kleinschalige projecten blijkt, kunnen ook landbouwers, particulieren, natuurverenigingen, bedrijven of scholen actie ondernemen om hun leefomgeving in de Oudlandpolder klaar te maken voor de klimaatverandering. Hun eerste realisaties zijn al zichtbaar op het terrein. Zo zijn er pompen geïnstalleerd op zonne- of windenergie om weilanden plaatselijk te vernatten en zijn verharde oppervlaktes onthard. Er zijn ook poelen en infiltratiebekkens aangelegd en grachten opgestuwd.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Via het landinrichtingsproject Oudlandpolder investeren we als overheid volop in het beveiligen van de Oudlandpolder tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dat gebeurt via grootschaliger projecten die veel onderzoek en overleg vergen en dus vrij veel ​ tijd in beslag nemen. Via deze oproep voor kleinschalige projecten geven we een duwtje in de rug aan particulieren, landbouwers, ondernemers, verenigingen die zelf aan de slag gaan om hun leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Tegelijk hoop ik met dit initiatief projecten te ondersteunen die de Oudlandpolder aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme.”
Een weiland kun je vernatten door de laantjes te onderhouden en door de verbinding met een waterloop dicht te maken. Via een plasdraspomp op zonnepanelen kan het weiland permanent nat blijven. Dat is twee keer winst: de bodem houdt meer water vast, en weidevogels krijgen extra leefgebied. ​ Foto's: Stijn De Winter, Regionaal Landschap Houtland en Polders
Een weiland kun je vernatten door de laantjes te onderhouden en door de verbinding met een waterloop dicht te maken. Via een plasdraspomp op zonnepanelen kan het weiland permanent nat blijven. Dat is twee keer winst: de bodem houdt meer water vast, en weidevogels krijgen extra leefgebied. ​ Foto's: Stijn De Winter, Regionaal Landschap Houtland en Polders

Op de webpagina bit.ly/projectenoudlandpolder vindt u het subsidiereglement met het aanvraagformulier, een kaart met de perimeter van het gebied waarin projectaanvragen ingediend kunnen worden, en een checklist voor wie een aanvraag doet. Wie zijn/haar projectidee wil bespreken of toetsen op haalbaarheid of vragen heeft bij het aanvraagformulier, kan contact opnemen met VLM Regio West, tel. 050 45 81 00 of oudlandpolder@vlm.be. Ook het Regionaal Landschap Houtland en Polders geeft ondersteuning aan wie een project wil uitvoeren: bel 050 40 70 22 of mail naar info@rlhp.be.

De aanvragen worden op basis van het reglement geëvalueerd door een jury samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke gemeente betrokken bij het landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1, gebiedsdeskundigen en een voorzitter aangeduid door de VLM. Vermoedelijk wordt in het eerste kwartaal van 2024 bekend gemaakt welke van de ingediende projectaanvragen goedgekeurd zijn.

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact