Nieuwe gerechtelijke actie in mestverwerkingssector

Woensdag 17 november vond opnieuw een gerechtelijke actie plaats in de mestverwerkingssector. De federale gerechtelijke politie Limburg voerde daarbij tien huiszoekingen uit op locaties in Tongeren, Geel, Beveren en Bocholt, in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat. Dat is een restproduct van de anaerobe vergisting, een manier om biogas te produceren uit onder andere mest en biologische afval- of reststromen.

Voorlopig werden elf personen gearresteerd voor verhoor. Naast mogelijke illegale economische voordelen zou er eveneens sprake kunnen zijn van een ecologisch nadeel en gevaar voor de volksgezondheid als gevolg van overbemesting van landbouwpercelen door het illegaal afzetten van digestaat.

Enkele medewerkers van de Mestbank werden opgevorderd door het parket van Limburg om technische bijstand te geven aan het onderzoek, samen met enkele collega’s van de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.

De aanleiding van de actie is een gevolg van onregelmatigheden die werden vastgesteld op het terrein.


Geen directe link met eerdere gerechtelijke actie in februari, wel verhoogde waakzaamheid en intensere controles

Deze gerechtelijke actie staat los van de gerechtelijke actie die in februari 2021 door het parket van Antwerpen werd uitgevoerd. Bij die actie waren er huiszoekingen bij verschillende bedrijven, waaronder mestverwerkingsbedrijven, landbouwbedrijven, vervoerders en labo’s.

Deze nieuwe actie maakt wel duidelijk dat er meer aandacht is voor fraudegevoelige activiteiten in de mestverwerkingssector.

Minister van omgeving Zuhal Demir: De bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van alle Vlamingen is een kerntaak. Ik ben zeer tevreden dat het parket hier samen met ons hard op inzet en ben blij dat mijn diensten een bijdrage kunnen leveren in dit onderzoek. Dergelijke onderzoeken stoppen na vandaag niet. Onze handhaving stopt ook niet. Integendeel, we gaan nog meer en nog intenser controleren op mestfraude. Het is belangrijk dat iedereen in de sector beseft welke verantwoordelijkheid men draagt voor ons leefmilieu en de gezondheid van de Vlaming.


Wat waren de gevolgen van de gerechtelijke actie in februari 2021?

Eerst en vooral zijn er acties genomen om de vastgestelde illegale activiteiten te stoppen. ​

  • 2 van de betrokken verwerkingsinstallaties liggen momenteel volledig stil;
  • 3 andere verwerkingsinstallaties kregen maatregelen opgelegd en worden intensief gevolgd door onze diensten;
  • De betrokken landbouwbedrijven, voerders en labo’s zijn nog actief, maar kregen maatregelen opgelegd en worden ook nog steeds van nabij opgevolgd door de Mestbank.

Daarnaast nam de Mestbank ook een aantal eigen procedures onder de loep. Dat leidde tot de aanpassing van een aantal eigen werkwijzen zoals het sterker inzetten op risicogestuurde metingen van de producten van de mestverwerking, het uitvoeren van frequentere onaangekondigde omgevingscontroles en het bieden van actieve ondersteuning bij gerechtelijke onderzoeken.

Tenslotte komen er een aantal nieuwe maatregelen aan, zoals de verplichte installatie van debietmeters op alle aan- en afvoerpunten in elke mestverwerkings- en bewerkingseenheid in Vlaanderen. Die maatregel treedt in werking op 1 januari 2022.

Het Vlaams Centrum voor Mestverwerking vzw kreeg een opdracht toegewezen voor de uitwerking van een autocontrolegids zodat uitbaters via een autocontrolesysteem op het eigen bedrijf aan alle relevante wettelijke vereisten kunnen voldoen en waarin de goede praktijken voor mestverwerking voorop gesteld worden.

De VLM zal blijven inzetten op bedrijfsdoorlichting en handhaving om illegale mestverwerkingspraktijken die het milieu schade toebrengen te stoppen.

 

Meer informatie over mestverwerking

Mestverwerking in Vlaanderen biedt enkel bij performante werking oplossing voor hoge mestproductie

Verplichte debietmeters voor mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties tegen 1 januari 2022

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact